Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Polonijne Studium Choreograficzne – nabór kandydatów (777817355)

Rozpoczęcie: 25 lutego 2019 o 18:00.
Zakończenie: 30 kwietnia 2019 o 18:00.
Lokalizacja: Dom Polonii.

Dla młodzieży Dla artystów Dla Polonii


Opis wydarzenia


Polonijne Studium Choreograficzne działa w Rzeszowie od 1998. Studium, o charakterze ciągłym, co roku szkoli przyszłych choreografów dla ośrodków polonijnych z całego świata.
Aby uzyskać dyplom instruktora tańców polskich, każdy uczestnik musi czterokrotnie przyjechać do Polski by w trakcie ponad 800 godzin zajęć uzyskać zaliczenia z ok. 60 przedmiotów. Na czwartym roku słuchacze studium piszą pracę dyplomową i zdają egzamin dyplomowy.
Bardzo wysoki poziom szkoleniowy zapewnia najlepsza w Polsce kadra specjalistów z poszczególnych dziedzin tańca ludowego i narodowego, kultury polskiej, obyczajów i obrzędów ze szczególnym uwzględnieniem kultury ludowej Województwa Podkarpackiego. Wśród Polonii jest olbrzymie zapotrzebowanie na zespoły taneczne i wokalne, które nie tylko podtrzymują więź z Polską, ale też uczestniczą na miejscu we wszystkich uroczystościach i obchodach rocznicowych jak święto 3 maja i 11 listopada.
Ponadto w niektórych krajach jest obchodzony tzw. „Dzień Polski” gdzie młodzież polonijna ubrana w stroje regionalne i narodowe bierze udział w korowodach i defiladach oraz organizuje występy artystyczne. Nasi absolwenci, choreografowie biorą w tym czynny udział poprzez m.in. organizuję festiwali polonijnych w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwecji, Rosji, Australii itp. Studium cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Polonii.

Wstępne informacje w zakładce po prawej „Plan”.
Tegoroczne zajęcia, odbywające się w terminie od 30 czerwca do 19 lipca 2019 roku, poprzedzać będą jubileuszowy XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów’2019

Więcej informacji oraz dokumenty potrzebne do zgłoszenia na stronie:
Reportaż z TVP Rzeszów:

Plan wydarzenia


Program dostępny na stronie organizatora.


Wstępne informacje

Termin i miejsce : 30 czerwca do 19 lipca 2019 roku – Rzeszów

 Wiek uczestników : ukończone 18 lat (w roku kalendarzowym).

Zaświadczenie lekarskie o zdolności do zwiększonego wysiłku fizycznego (wszystkie roczniki Studium)

Minimum 5 – letni staż pracy z zespołem lub jako tancerz w zespole polonijnym.

O przyjęciu na studium decyduje:

– termin i kolejność zgłoszeń

– kwalifikacje i doświadczenie taneczne i muzyczne

– ilość zgłoszonych osób z danego kraju

Zgłoszenie należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym w języku polskim oraz własnoręcznie i czytelnie podpisane.

Przyjęcie na kurs rozpatruje komisja kwalifikacyjna

Przyjęcia na II, III i IV rok Studium trwają do 15.04. 2019 r., na rok I do 30.04. 2019 r.

Przyjazd osoby zakwalifikowanej może nastąpić po otrzymaniu pisma potwierdzającego przyjęcie.

Zajęcia rozpoczynają się 1 lipca 2019 r. o godz. 8.00 rano. Obecność obowiązkowa.

Należy zabrać ze sobą strój i obuwie do ćwiczeń oraz materiały do notowania.

Dom PoloniiHistoria

Działający w Rzeszowie od 1992 r. „DOM POLONII” mieści się w jednej z piękniejszych otaczających Rynek, zabytkowej, XVII wiecznej, kamienicy mieszczańskiej – odremontowanej dla potrzeb Rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Jako miejsce spotkań przedstawicieli Polonii i Polaków z zagranicy, przyjeżdżających tu nie tylko z okazji znanych szeroko w świecie imprez, stał się znaczącym – w tym regionie Polski – ośrodkiem kultury. Ma on znaczenie nie tylko dla polonijnych gości, ale też dla mieszkańców miasta i województwa podkarpackiego, którzy mogą się tu zapoznać z życiem, działalnością i dorobkiem swych, żyjących na obczyźnie, rodaków. Kontakty te znakomicie wiążą Polonię z Macierzą, owocując później często indywidualnymi związkami w różnych dziedzinach życia.

Dom Polonii jest przede wszystkim bazą i zapleczem organizacyjno – administracyjnym dla działań miejscowego Oddziału Stowarzyszenia. Rozwija też różnorodne formy własnej działalności. Są to m inn.:

– Klub „Polonus,” zrzeszający, studiującą w miejscowych uczelniach, młodzież polonijną.

– Wyjazdy studyjne grup polonijnych w różne rejony Polski oraz polskich do ośrodków polonijnych na Ukrainie i Litwie.

– Kursy i szkolenia, nie tylko z dziedziny kultury, oświaty i turystyki, ale także np. staże dla lekarzy.

– Konferencje, zjazdy i spotkania dyskusyjne.

– Wystawy polonijnych i polskich twórców.

Szczególne znaczenie przypisuje się istniejącemu w Domu Polonii – Centrum Dokumentacji Polonijnego Ruchu Artystycznego, w którym zgromadzono już bogate zbiory dokumentów, zdjęć i filmów, stanowiących bogate źródło wiedzy o aktywności naszych rodaków.

Działalności Domu Polonii sprzyja dobra, własna baza, na którą składają się sale konferencyjne, galeria, sale klubowe i pokoje gościnne, a także doświadczona kadra, współpracująca na co dzień z instytucjami kultury, uczelniami, samorządami lokalnymi i organizacjami. Od początku Domem Polonii kieruje Mariusz Grudzień – wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Oferta

Pokoje gościnne

Osobom w podróży oferujemy pokoje gościnne. Ulokowane w staromieszczańskim stylu, w samym centrum Rzeszowa. Do dyspozycji naszych gości mamy dwa apartamenty i dwa pokoje noclegowe.

Sale konferencyjne

Oferujemy Państwu do dyspozycji 2 sale konferencyjne, “Dużą” i “Małą”

Pierwsza z nich pomieścić może do 100 osób, druga 20 osób. 

tel. +48 17 862 14 51 (cennik na stronie)

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Rynek 19, skr. pozt. 699, 35-064, woj. podkarpackie
  • Telefon: +48 17 862 01 74, +48 17 862 14 51
  • E-mail: wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl
  • WWW: http://wspolnota-polska.rzeszow.pl/

Mapa

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” rozpoczął swą działalność 1 VII 1990 r. Inicjatorami jego powołania byli: senator I i II kadencji Józef Ślisz oraz Bogdan Biskupski, Jan Draus, Leonard Jeczeń, Teofil Mazurkiewicz, Jan Musiał, Wojciech Siemaszko, Jan Świtka, Wacław Wierzbieniec, Zbigniew K. Wójcik, Jan Złonkiewicz. Funkcje prezesów pełnili kolejno: Leonard Jeczeń , prof. Kazimierz Sowa, prof. Tadeusz Markowski.

Członkami Stowarzyszenia od początku są osoby wywodzące się z instytucji i organizacji, wspierających działalność Oddziału – głównie pracownicy kultury, nauki i oświaty. Priorytetowym zadaniem było i jest wspieranie aktywności kulturalnej Polonii i Polaków za granicą, poprzez tworzenie warunków do doskonalenia warsztatowego zespołów artystycznych, pomoc w zaopatrywaniu ich w materiały repertuarowe, rekwizyty itp., a także organizacja imprez promujących ich dorobek. Oddział pełni w tym zakresie – od 1996 r. – funkcję stałego biura organizacyjnego największych imprez polonijnych, jakimi są światowe festiwale polonijnych zespołów folklorystycznych w Rzeszowie oraz Iwoniczu Zdroju. Naturalną konsekwencją tych działań był rozwój różnych form szkolenia polonijnych animatorów kultury, Są to doraźne, kursy i warsztaty, systematycznie co roku organizowane letnie szkoły kultury i języka polskiego oraz Studium Tańców Polskich dla zespołów folklorystycznych, w którym uczestniczyły już zespoły od Ukrainy po Brazylię. Szczególną troską otaczane jest, działające już ponad 10 lat – czteroletnie, Polonijne Studium Choreograficzne, na którym uczyło się dotąd około 600 osób z 29 krajów. Innym, ważnym dla Oddziału działaniem w zakresie kultury jest organizowany w Rzeszowie od 1995r., co dwa lata, Światowy Przegląd Teatrów Polonijnych, w którym udział brały już amatorskie i profesjonalne grupy teatralne z Belgii, Czech, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy, USA i Węgier. Duże znaczenie mają też Spotkania Literacko – Artystyczne, organizowane dla twórców indywidualnych w Krośnie.

Drugi, ważny kierunek działalności Rzeszowskiego Oddziału to praca na rzecz dzieci i młodzieży polonijnej – od organizacji współpracy szkół z województwa podkarpackiego i Ukrainy, poprzez kursy, konferencje i spotkania konsultacyjne oraz zjazdy przedszkolanek i nauczycieli, po stypendia i opiekę nad studiującą – na rzeszowskich uczelniach – młodzieżą polskiego pochodzenia.

Ważne są też różne formy pomocy charytatywnej dla polskich środowisk na wschodzie, organizowane w ścisłej współpracy z CARITAS Diecezji Rzeszowskiej, organizacjami kresowymi, lokalnymi samorządami oraz mediami. Działalność tę uzupełnia organizacja różnorodnych form wypoczynku dla grup polonijnych.

Działalność na rzecz Polonii sięga w Rzeszowie 1967 r., kiedy to przyjechał na tourne po ówczesnej Rzeszowszczyżnie polonijny Zespół Pieśni i Tańca „KRAKUS” z Geng – Zwartberg z Belgii, działający pod kierownictwem Bronisława i Wandy Stalów. Z rozmów z nimi Czesława Świątoniowskiego – dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, zrodził się pomysł systematycznych spotkań polonijnych zespołów artystycznych w tym mieście. Pierwszy Festiwal odbył się już w 1969 r., z udziałem 12 zespołów z Europy i jednego z USA. Dotąd zorganizowano już 14 jego edycji, w których co najmniej raz, uczestniczyło 190 zespołów z 23 krajów i 4 kontynentów. Wiele zespołów było tu wielokrotnie, a „KRAKOWIAK” z Bostonu /USA/ i „PIASTOWIE” ze Sztokholmu /Szwecja/ odwiedziły już Rzeszów 12 razy. W sumie w czasie wszystkich festiwalowych edycji odnotowano w Rzeszowie ponad 16 000 odwiedzin członków zespołów i polonijnych gości. Przez wiele lat, festiwalami tymi, żyło też ponad 20 miast Polski w których organizowane były, nawet 2 tygodniowe, warsztaty przedfestiwalowe dla zespołów.

Wielkie, ciągle rosnące, zainteresowanie tą imprezą sprawiło, że w 1992r. wyłączono z niej dzieci, organizując dla nich odrębny festiwal w Iwoniczu Zdroju. W dotychczasowych siedmiu jego edycjach uczestniczyło już 87 zespołów, liczących w sumie ponad 2600 osób.

Efekty działań Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia, na rzecz polonijnego ruchu artystycznego, podsumowane zostały w czasie międzynarodowej konferencji, zorganizowanej z okazji 40 – lecia rzeszowskich festiwali. Przebiegała ona pod hasłem „Folklor czynnikiem integracji środowisk polonijnych i ich związków z Macierzą.” Efektem obrad są materiały pokonferencyjne, zawarte w wydawnictwie „Polonijny folklor” Zawarte w nim referaty i komunikaty, z jednej strony ukazują ogrom wysiłku i działań, prowadzonych przez członków Stowarzyszenia, z drugiej zaś, wpływ tych działań na życie i aktywność wielu polonijnych środowisk, a także indywidualne losy rodaków. Przykładem niech tu będą, wybrane z wielu innych, wypowiedzi. Kierownicy Zespołu Pieśni i Tańca „WESOŁY LUD” z Chicago w USA – Micheline i Ryszard Jamińscy piszą:

„…Rzeszowski Festiwal rozbudził potrzebę organizacji festiwali folklorystycznych na terytorium Ameryki Północnej. To właśnie w Rzeszowie, w 1974 r. zrodziła się idea organizowania polskich festiwali w Stanach Zjednoczonych Ameryki…., a w lipcu 1983r., w trakcie kolejnego spotkania w Rzeszowie, powstało Stowarzyszenie Polskich Tańców Ludowych Ameryki Północnej /PFDAA/.”

Podobną inspirację miały, jak wiemy, także festiwale polonijne w Anglii, Francji, Kanadzie, na Litwie, w Rosji, Szwecji i Ukrainie.

O wpływie rzeszowskich festiwali na indywidualne losy, tak wypowiada się Andrea Haber – kierownik Zespołu „KRAKOWIAK” z Bostonu /USA/:

„… Ile małżeństw zawiązało się w naszych zespołach między ludźmi, którzy pewnie nigdy by się nie spotkali. Ja sama jestem tego przykładem. Przyjechałam do Rzeszowa w 1969 r., nie mówiąc ani słowa po polsku. Zachwyciłam się folklorem, ludźmi i krajobrazem. Ten zachwyt kierował całym moim życiem. Spędziłam rok w Krakowie, ucząc się języka, skończyłam kurs dla instruktorów i spotkałam męża, z którym wyjechałam do Australii, gdzie założyliśmy Zespół „POLONIA” w Perth. Po powrocie do Stanów, prowadzę Zespół „KRAKOWIAK” z Bostonu, z którym znów przyjechałam do Rzeszowa.”

W podobnym duchu opowiada Maria Olsson – Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji:

„Obecnie w Zespole „PIASTOWIE” tańczy Kasia, której rodzice poznali się na Festiwalu w 1983 r. On był tancerzem Zespołu „PIASTOWIE” ona tancerką „OLZY” z Czech. Na poprzednim Festiwalu Kasia tańczyła ze swoim ojcem. Tym razem przyjechała na Festiwal sama. Jej rodzice przyjadą ze Szwecji na koncert finałowy.”

Waga prowadzonej przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” działalności na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz jej znaczenie dla miasta i regionu, docenione zostały w 2009 r. przez władze Rzeszowa, o czym świadczy uwzględnienie problematyki polonijnej w Strategii Marki Miasta i jej promocji.

Wg bowiem, Tadeusza Ferenca – Prezydenta Miasta Rzeszowa, dzięki tej działalności:

„ Dom Polonii” to „okno” Rzeszowa i Podkarpacia na świat, w szczególności na skupiska Polaków zagranicą. Przez to „okno” dokonuje się promocja Polski i polskości, ale także promocja walorów Podkarpacia i jego stolicy.”

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 939