Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!

Rekolekcje trzeźwościowe (777794865)

Rozpoczęcie: 7 grudnia 2018 o 17:00.
Zakończenie: 9 grudnia 2018 o 13:00.
Lokalizacja: Sanktuarium Maryjne w Licheniu.

Dla wszystkich Dla kobiet Dla mężczyzn


Opis wydarzenia


Rekolekcje trzeźwościowe

Rekolekcje skierowane do osób związanych ze środowiskami trzeźwościowymi, ale i nie tylko – to rekolekcje dla każdego. Możliwość pojednania z Bogiem. 

Spotkanie służy pogłębieniu osobistej wiary. Jest to czas doświadczenia słuchania Słowa Bożego, wyciszenia i modlitwy.

Rekolekcje prowadzi:

ks. Robert Krzywicki MIC 

Koszt: 180 zł / os. (nocleg i wyżywienie) 

Sposoby zapisywania na rekolekcje:

• osobiście w Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym,

• telefonicznie: (63) 270 81 32,

• pocztą elektroniczną: pomoc@lichen.pl

Uczestnictwo w rekolekcjach należy zgłosić najpóźniej dwa tygodnie przed terminem ich rozpoczęcia.

Prosimy o przedpłatę na konto 50% ceny – przedpłata jest potwierdzeniem uczestnictwa. 

Ofiary prosimy wpłacać na konto:

Fundacja SPEM DONARE 

ul. Klasztorna 4,

62-563 Licheń Stary

05 1320 1016 2760 2760 2000 0002

Adres banku:

Bank Pocztowy

ul. Kolejowa 5a

62-510 Konin

Strona organizatora.

Strona organizatora

Sanktuarium Maryjne w LicheniuSanktuarium Maryjne w Licheniu – miejsce spotkania z Chrystusem i Jego Matką, miejsce odrodzenia duchowego, ale również odpoczynku fizycznego, emocjonalnego, w samotności czy w gronie rodziny, przyjaciół. Miejsce, gdzie Bóg przemawia w czasie liturgii, rekolekcji, a także poprzez piękno przyrody, przez osoby gotowe pomagać, gdy przeżywamy życiowe trudności. Miejsce spotkania z kulturą i historią. To obszar o powierzchni prawie stu hektarów.

Niemożliwe jest omówienie tematu ,,Sanktuarium wczoraj i dziś” w krótkim tekście; nie jest łatwe, choćby pobieżne, przybliżenie różnych jego aspektów (w zakładce prezentujemy te z nich, które są „podlinkowane”) w kilku zdaniach. Przyczyną tego jest bogactwo wydarzeń, jakie miały miejsce w przeciągu ostatnich dwustu lat. Wszystkie ważne momenty historii Polski w dziewiętnastym i dwudziestym wieku odcisnęły swój ślad również na dziejach tego miejsca. Sanktuarium to objawienia Matki Bożej: w 1813 r. pod Lipskiem i w 1850 – w lesie Grąblińskim. To ponad półtora wieku modlitw milionów ludzi przed wizerunkiem Licheńskiej Pani. To trudny czas okupacji hitlerowskiej, którego świadectwem jest podziurawiona od kul pistoletu pasyjka znajdująca się w Kaplicy Krzyża, niełatwe lata komunizmu i „rzucania kłód pod nogi” przez ówczesne władze, ukoronowanie Cudownego Obrazu przez prymasa Wyszyńskiego w 1967 r., budowa Golgoty z przywożonych przez pątników z całej Polski kamieni, wreszcie budowa bazyliki.

 Bazylika została zbudowana w ciągu dziesięciu lat (1994-2004) w szczerym polu. Jest największym kościołem w Polsce. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Licheńskiej.

Ikona przedstawia Bolesną Matkę w koronie na głowie, tulącą do serca białego orła – tak jak miało to miejsce w czasie objawień. „Niewiasto, oto syn Twój”, „oto Matka twoja” – te słowa, które umierający Chrystus skierował do Maryi i do swojego ucznia Jana (które kieruje również dzisiaj do każdej i każdego z nas) często można usłyszeć w bazylice. Licheńska Pani przyszła z nieba ponad półtora wieku temu, aby przypomnieć, co jest w życiu najważniejsze. Również dziś – tak jak kiedyś, na weselu w Kanie – mówi do nas: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Mój Syn”.

Sanktuarium to również usytuowany na licheńskim wzgórzu parafialny kościół św. Doroty; to w nim prawie półtora wieku znajdował się Cudowny Obraz. W pobliżu znajduje się źródełko.

Pisząc o najnowszej historii, warto wspomnieć o dwóch wyjątkowych wydarzeniach. W dniach 6-8 czerwca 1999 r. księża marianie, gospodarze Sanktuarium, gościli w Licheniu św.Jana Pawła II. Bezpośrednim owocem tej wizyty jest Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. W sezonie pielgrzymkowym istnieje możliwość zwiedzenia apartamentów papieskich, czyli pokoi, gdzie mieszkał Ojciec Święty. W odpowiedzi na potrzeby pielgrzymów, marianie organizują w Sanktuarium różnego rodzaju rekolekcje. Uczestnicy wielu z nich mieszkają właśnie w Domu Papieskim.

Druga ważna uroczystość (księża marianie czekali na nią trzysta lat) to beatyfikacja ojca Stanisława Papczyńskiego – założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, której dokonał w Licheniu 16 września 2007 r. kardynał Tarcisio Bertone. W podziękowaniu Bogu za wyniesienie do chwały ołtarzy bł. Stanisława, marianie otworzyli w sanktuarium hospicjum dla osób nieuleczalnie chorych, będących w terminalnym stadium choroby.

Ciekawe spotkanie z historią Polski gwarantuje wizyta w otwartym w bazylice 2010 r. Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego. Znajdują się w nim polonica, zbierane po całym świecie, które następnie po wielu dziesiątkach lat powróciły do Polski.

Sanktuarium licheńskie to miejsce ważne dla wielu ludzi. Dla tych, którzy właśnie tu otworzyli się na miłość Boga, zaufali Mu i zaprosili Go do swojego życia. Dla tych, co odnaleźli sens, otrzymali łaskę powstania z upadku, wyjścia z „bagna”, nadzieję i moc płynącą z krzyża Chrystusa, siłę do godnego życia. Opisy niektórych świadectw można znaleźć w „Księdze Łask”.

 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Licheń Stary, ul. Klasztorna 4, 62-563, woj. dolnośląskie
  • Telefon: 63 270 81 63, 63 270 81 42
  • E-mail: lichen@lichen.pl
  • WWW: http://www.lichen.pl

Mapa

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym


Profile działalności LCPRiOU

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym jest darem dla osób potrzebujących pomocy duchowej i psychologicznej, złożonym na ręce Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego wizyty w Sanktuarium Licheńskim w dniach 7-8 czerwca 1999. Jest dziełem apostolskim w dziedzinie trzeźwości oraz ewangelizacji i odnowy rodziny, prowadzonym przez Zgromadzenie Księży Marianów. Stanowi dzieło miłosierdzia na rzecz nowych ubogich współczesnego Kościoła i świata, a więc ludzi pozbawionych sensu życia i wiary w Boga, przeżywających kryzysy osobiste i rodzinne, osób uzależnionych, cierpiących i chorych. Jest ono odpowiedzią na apel Jana Pawła II o wyobraźnię miłosierdzia. 

Ścisła współpraca Apostolatu Trzeźwości i Odnowy Rodziny stwarza dobry klimat całościowego rozwiązywania problemów osobistych i rodzinnych. 

Program Pomocy LCP

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym otwarte jest na nowe formy i metody skutecznego pomagania alkoholikom, palaczom, narkomanom, hazardzistom, erotomanom, osobom doświadczającym skłonności homoseksualnych oraz ich rodzinom. Osoby cierpiące z powodu tych i innych problemów – uzależnień oraz przeżywające trudności i kryzysy rodzinne, dzięki pomocy duchowej i terapeutycznej mogą odzyskać utraconą nadzieję, przeżyć przebudzenie duchowe, otrzymać moc i odwagę do zmiany własnego życia. Przychodzą bezsilni, załamani, zrozpaczeni, po moc do życia oraz rozwiązywania swoich problemów. Doświadczają tutaj łaski spotkania z Bogiem oraz odnowienia sił witalnych. Formy pomocy stosowane w Centrum są wynikiem poszukiwania równowagi „złotego środka” między oddziaływaniem duchowym i terapeutycznym. Ważny jest cały człowiek szukający pomocy. Może on ją znaleźć przede wszystkim w dziedzinie duchowości jak również w uporządkowanej przez terapię sferze zmysłów, uczuć oraz intelektu. Ważne jest zdrowe funkcjonowanie rodziny jako całości. Ten priorytet integralnego spojrzenia na człowieka i rodzinę wyznacza kierunki pracy terapeutycznej i duchowej Centrum. 

Pomoc duchowa

1. Msza Święta w intencji trzeźwości  

2. Codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 w intencji osób uzależnionych i ich rodzin

3. Abstynencja oraz świadectwo trzeźwego życia pracowników i wolontariuszy Centrum

4. Księgi wieczystej i czasowej abstynencji oraz duchowej adopcji dziecka poczętego

5. Katecheza i ewangelizacja dla grup pielgrzymkowych z elementami profilaktyki uzależnień i problematyki rodzinnej

6. Rozmowa z kapłanem znającym problematykę uzależnień i kryzysów życia, spowiedź indywidualna i towarzyszenie duchowe

7. Rekolekcje, dni skupienia dla wspólnot parafialnych, młodzieżowych oraz środowisk trzeźwościowych

8. Rekolekcje rodzinne

Pomoc terapeutyczna

1. Pomoc osobom nadużywającym alkoholu, uzależnionym od narkotyków, nikotyny i innych nałogów oraz członkom ich rodzin 

2. Terapia trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin

3. Pomoc w sytuacjach kryzysowych: alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, problemy wychowawcze, religijne i małżeńskie, oddziaływanie sekt, choroby i zaburzenia psychiczne

4. Wspieranie i motywowanie do leczenia uzależnienia i współuzależnienia

5. Informowanie o działalności placówek odwykowych, poradni rodzinnych oraz grup samopomocowych z terenu całego kraju

6. Telefon zaufania, codziennie od godz. 8.00 do 18.00 (dyżur duszpasterza, psychologa, terapeuty, doradcy rodzinnego)

7. Osobiste plany terapii, terapia nawrotów, nauka zachowań konstruktywnych

8. Elementy terapii grupowej dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin

9. Profilaktyka w dziedzinie uzależnień dla dzieci i młodzieży, obozy socjoterapeutyczne

10. Szkolenia dla członków gminnych komisji, pracowników socjalnych, nauczycieli

11. Opracowywanie materiałów edukacyjnych i formacyjnych

12. Rozprowadzanie literatury dotyczącej problematyki uzależnień

Służba ewangelizacji i odnowy rodziny

1. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

2. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa

3. Nauka metod naturalnego planowania rodziny

4. Poradnictwo w zakresie adopcji dzieci

5. Obrona życia poczętego – duchowa adopcja

6. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla kobiet, które dokonały aborcji

7. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich

8. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych

9. Nauka dialogu małżeńskiego, pogłębienie duchowości małżeńskiej

10. Informowanie o poradniach rodzinnych, stowarzyszeniach i wspólnotach rodzin

11. Rozprowadzanie literatury o tematyce małżeńskiej i rodzinnej

Współpraca z ruchem samopomocowym

1. Indywidualne spotkania i rozmowy z trzeźwiejącymi alkoholikami i członkami ich rodzin  

2. Szkolenia wolontariuszy z ruchów samopomocowych i współdziałanie w ramach Centrum

3. Dni skupienia i warsztaty duchowości oparte na programie 12 Kroków i 12 Tradycji

4. Informacja o grupach samopomocowych i ich duchowym programie trzeźwienia

5. Mityngi grup samopomocowych AA, Al-Anon, DDA i SLAA w Centrum

6. Organizacja Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu

7. Redakcja biuletynu formacyjno – edukacyjnego „Mityng pod gwiazdami”

8. Kolportaż literatury trzeźwościowej i formacyjnej z kręgu grup samopomocowych

Inne formy pomocy

1. Postępowanie diagnostyczne, porady prawne oraz elementy terapii dla ofiar przemocy 

2. Profilaktyka w dziedzinie uzależnień – spotkania z dziećmi i młodzieżą

3. Prelekcje dla grup zorganizowanych na temat różnych uzależnień i form pomocy

4. Informowanie o instytucjach i placówkach pomocy społecznej, prawnej i specjalistycznej

5. Pomoc duchowa i terapeutyczna ofiarom sekt i praktyk okultystycznych i ich rodzinom

6. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla osób chorych na AIDS

7. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla osób doświadczających skłonności homoseksualnych oraz ich rodzin

8. Opieka duszpasterska i terapeutyczna dla uzależnionych osób duchownych

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 96