Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na Początku Była Miłość – Moja Rodzina” (778082268)

Rozpoczęcie: 18 stycznia 2021 o 18:00.
Zakończenie: 30 kwietnia 2021 o 18:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla dzieci


Opis wydarzenia


 Zapraszamy najmłodsze dzieci do wzięcia udziału w  trzeciej edycji konkursu plastycznego pt.: „Na Początku Była Miłość – Moja Rodzina”. Organizowanego przez Fundację Pro – Life.

Konkurs ma na celu pokazanie oczami dziecka najpiękniejszych skojarzeń, doświadczeń ciepła i pokoju, jakie budzą się na słowo Rodzina. To powierzone dzieciom zadanie jest zaproszeniem do refleksji nad wartością Rodziny, a także podkreśleniem znaczenia Rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego. Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I‑III szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy plastycznej, będącej twórczą interpretacją tytułu konkursu. Może ona zostać wykonana dowolną techniką i być dowolnego formatu. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz uczestnictwa.

Więcej informacji u organizatora.

Regulamin wydarzenia


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci  „Na Początku Była Miłość – Moja Rodzina” – Edycja III (2021) 

1) Organizator:

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Na Początku Była Miłość – Moja Rodzina” (zwanego dalej Konkursem) jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą przy ul. Krowoderskiej 24/1 w Krakowie. 

2) Cele Konkursu:

• zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat Wartości Rodziny w ich życiu;

• podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka;

• rozwijanie talentów plastycznych dzieci.

3) Kategorie wiekowe Uczestników:

• dzieci w wieku przedszkolnym;

• dzieci z klas I–III szkół podstawowych.

4) Warunki uczestnictwa w Konkursie:

• nadesłanie pracy plastycznej, będącej twórczą interpretacją tytułu Konkursu;

• format pracy dowolny;

• technika dowolna (prosimy o zabezpieczenie pracy na czas wysyłki);

• podpisanie pracy na odwrocie (prosimy podać imię i nazwisko autora, wiek, jeśli uczęszcza do szkoły – klasę); 

• załączenie wypełnionego formularzu uczestnictwa w konkursie, w którym zawarte są dane autora, jego opiekun, akceptacja regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO). 

5) Termin zgłaszania prac:

Prace prosimy przesłać pocztą do 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpłynięcia pracy) pod adres: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ul. Krowoderska 24/1, 31–142 Kraków z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Na Początku Była Miłość – Moja Rodzina”. Prace można też dostarczyć osobiście do biura Organizatora (ul. Krowoderska 24/6 w Krakowie) w godzinach otwarcia 8–16 do 30 kwietnia 2021 r. 

6) Ocena prac:

Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w wymienionych wyżej kategoriach. Przedmiotem oceny będzie ujęcie tematu, wybór techniki i staranność wykonania. 

7) Nagrody:

Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej, może także przyznać wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (książki i artykuły plastyczne). Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą do 30 czerwca 2021 r. (tylko pod polskie adresy). 

8) Ogłoszenie wyników Konkursu:

Nazwiska Laureatów zostaną podane na stronie internetowej Organizatora www.pro-life.pl 1 czerwca 2021r.

9) Organizator nie zwraca prac konkursowych.

10) Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w ramach jego statutowej działalności edukacyjnej (bez wypłacania honorariów autorskich). 

11) Opiekun Autora, którym jest Rodzic lub inna Osoba sprawująca nad nim pieczę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO). Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest dostępna na stronie internetowej www.pro-life.pl w zakładce „O nas”. Na życzenie Rodzica lub prawnego Opiekuna możemy ją także wysłać pocztą.

PolskaPolska jst to państwo w Europie Środkowej położone między Morzem Bałtyckim na północy, a Sudetami i Karpatami na południu. Od północy Polska graniczy z Obwodem Kaliningradzkim – Rosją i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. 

Powierzchnia Polski wynosi 312 696 km². Zamieszkiwana przez 37 672 367 ludzi. Polska podzielona jest na 16 województw. Jej największym miastem i jednocześnie stolicą jest Warszawa. Inne metropolie to Rzeszów, Lublin, Kielce, Kraków, Katowice, Opole, Łódź, Poznań, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok

Informacje szczegółowe

  • Adres: Polska

Mapa

Pro – life. Polska ( 777861132 )


Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 roku w Krakowie. Misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju.
Od 20 lat realizują misję poprzez edukację w zakresie postaw pro-life. Warunkiem uznania godności każdego nienarodzonego dziecka i przyznania mu bezwarunkowego prawa do życia, jest właśnie edukacja.

Chronimy życie każdego człowieka na każdym etapie jego rozwoju.

Oprócz troski o szacunek dla każdego poczętego dziecka, celem jest świadczenie adekwatnej pomocy samotnym matkom i ojcom oraz rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci. Rozpoznają, że coraz większą potrzebą jest też towarzyszenie osobom starszym, często schorowanym, cierpiącym, samotnym. Warunkiem trwałej zmiany postaw społecznych jest modlitwa i podejmowanie konkretnych działań edukacyjnych i pomocowych.

Do tego dzieła zapraszamy Przyjaciół i Darczyńców Stowarzyszenia, dzięki którym prawdę o godności człowieka usłyszały już miliony ludzi.

Informacje szczegółowe

  • Imię i nazwisko: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
  • Telefon: 124210843
  • E-mail: biuro@pro-life.pl
  • WWW: http://www.pro-life.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Osoba kontaktowa: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
  • Telefon: 124210843
  • E-mail: biuro@pro-life.pl

Wyświetleń: 91