Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Piękne Modlitwy

Tradycyjne Święte Modlitwy do Ducha Świętego

Święta Modlitwa błagalna do Ducha Świętego
1859 r.

Duchu Święty, od Ciebie pochodzi wszelkie Święte Natchnienie prowadzące do Nieba. Nie Odmawiaj mi Świętej Łaski Twojej, Daj mi rozpoznać w głębi serca każde uczucie, które by nie było napiętnowane Twoją Cechą. Ochroń mnie od wszelkich wpływów zewnętrznych, względów ludzkich, widoków doczesnych i skłonności natury, tak często przeciwnych Świętej Łasce. Wiernie pełniąc ziemskie obowiązki, niech żyję jedynie dla Pana Boga, spoglądając na świat i jego ułudę z niechęcią. Wola Boska niech tylko Będzie moim pokarmem. Poskramiaj we mnie pychę i miłość własną, ten zgubny kąkol, co nieprzyjaciel na niwie Boskiej posiewa; Oświecaj tajniki duszy, gdzie by się chciał ukrywać, dopomóż mi wyrwać go z korzeniem; a niech Pokora, to Boskie Ziarno, zastąpi to miejsce. Nie dosyć, o Panie Boże, to życie, które mi Dałeś ze Swej Wszechmocności; nie dosyć, Miłosierdzia Twego w Zasługach Męki i Śmierci Syna Twego Ulubionego, jeżeli nie Ześlesz Ducha Świętego, który by mnie Oświecał, Prowadził po błędnych drogach tego życia, Umacniał przeciw przygodom i Ustrzegł od zguby. Amen.

Święta Modlitwa błagalna do Ducha Świętego
Źródło: Bądź Wola Twoja 1893 r.

Sprawco Uświęcenia dusz naszych, Duchu Miłości i Prawdy, Czczę Ciebie jako Podstawę Wiecznego Szczęścia mego: składam Ci Dzięki jako Najpotężniejszemu Dawcy Łaski, jaką odbieram z Góry, i wzywam Cię jako Źródło Światła i Siły, jakiej potrzebuję dla poznania i wykonania Dobrego. Duchu Światłości i Mocy, Oświeć mój rozum, Umocnij wolę moją, Oczyść serce moje, Rządź każdym poruszeniem jego i Uczyń mnie uległym (uległą) wszystkim Natchnieniom Twoim. Przebacz mi, Duchu Łaski i Miłosierdzia; Przebacz mi nieustanną moją niewierność i to niegodne zaślepienie serca, z jakim, tak często opierałem(am) się Najsłodszym i Najtkliwszym porywom Łaski Twojej. Pragnę gorąco za pomocą Tejże Samej Łaski, stać się jej godnym (godną) i iść za Jej poruszeniem z taką uległością, abym mógł (mogła) kosztować Jej owoców i cieszyć się Tymi Błogosławieństwami, jakie na dusze nasze Dary Twe Święte Ściągają. Amen.

Litania do Ducha Przenajświętszego
Źródło: Wianek ku Czci Najświętszej Maryji Panny 1881 r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, Usłysz nas! Chryste, Wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba Panie Boże, Zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Panie Boże,
Duchu Święty Panie Boże,
Święta Trójco Jedyny Panie Boże,
Duchu Święty, Trzecia W Trójcy Przenajświętszej Osobo,
Duchu Święty, Przedwieczna Ojca do Syna, a Syna do Ojca Miłości,
Duchu Święty od Ojca i Syna Pochodzący,
Duchu Święty, Źródło wiekuiste wszelakiego Światła,
Duchu Święty, Dawco Łask wszelkich,
Duchu Święty, Mistrzu prawdziwej Mądrości i Wiedzy,
Duchu Święty, Pobudko Zbawiennej Bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Ukrzepienie Wiary, Miłości i Nadzieji,
Duchu Święty, Panie Pokoju Błogiego i Ognisko Pobożności,
Duchu Święty, Podstawo Męstwa,
Duchu Święty, Szafarzu Dobrej Rady,
Duchu Święty, Kierowniku Roztropności,
Duchu Święty, Fundamencie Pokory,
Duchu Święty, Zadatku Łagodności,
Duchu Święty, Miłośniku Czystości,
Duchu Święty, Zaprawo Cierpliwości,
Duchu Święty, Przewódco do Skruchy i Żalu,
Duchu Święty, Ukojenie ran Serca,
Duchu Święty, Oświecenie rozumu,
Duchu Święty, Wesele Duchowne,
Duchu Święty, Obrońco w pokusach,
Duchu Święty, Rękojmio wytrwałości w Dobrem,
Duchu Święty, Nauczycielu Dobrej Modlitwy i Źródło Dobrych Natchnień,
Duchu Święty, Siło Sakramentów Świętych,
Duchu Święty, Duszo Obrzędów Kościelnych,
Duchu Święty, Rządco Kościoła całego,
Duchu Święty, ciągły Gościu Dusz Świętych,
Duchu Święty, Wytrwałości Wyznawców,
Duchu Święty, Mocy Męczenników,
Duchu Święty, Mądrości Apostołów,
Duchu Święty, Nauczycielu Doktorów,
Duchu Święty, Oświecenie Proroków,
Duchu Święty, Płomieniu Miłości Serafinów,
Duchu Święty, Sprawco Niezrównanej Świętości i Chwały Przenajświętszej Maryji Panny,
Bądź nam Miłościw, Przepuść nam, Panie Boże Duchu Święty,
Bądź nam Miłościw, Wysłuchaj nas, Panie Boże Duchu Święty,
Od wszelkiego grzechu, Wybaw nas, Panie.
Od zaniedbywania Natchnień Twoich,
Od upadku na Duchu,
Od opierania się Uznanej Prawdzie,
Od zuchwałej ufności w Miłosierdzie Boże,
Od rozpaczy o Zbawienie,
Od bluźnierstwa i wszelkiej złej żądzy,
Od ducha nieczystego,
Od złości, nienawiści i wszelkiej goryczy,
Od zatwardziałości Serca,
Od błędnego Sumienia,
Od zaślepienia na Duszy,
Od ostatecznej niepokuty,
Przez odwieczne Pochodzenie Twoje od Ojca i Syna,
Przez niewidzialne Namaszczenie Twoje,
Przez Pełność Łask Wszelkich, Którymi Przenajświętszą Maryję Pannę Miałeś zawsze w posiadaniu,
Przez Niezrównaną Świętość, Którą Matkę Przenajświętszą w Chwili Poczęcia przez NIĄ Słowa Bożego Przepełniłeś,
Przez Ukazanie Się Twoje przy Chrzcie Chrystusa Pana,
Przez Cudowne Twoje na Apostołów Zstąpienie,
My grzeszni, Ciebie Panie Boże Duchu Święty prosimy, Wysłuchaj nas, Panie.
Abyś Kościół Twój Święty, Oblubienicę Twoją Rządzić i Zachować Raczył, Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie,
Abyś Namiestnika Apostolskiego i wszystkich Dusz Pasterzy w Świętej Pobożności i w Duchu Twoim Utwierdzać Raczył,
Abyś Serca i myśli nasze ku Niebieskich Rzeczy pożądaniu Podnosić Raczył,
Abyś Dusze nasze Godnymi dla Ciebie przybytkami Uczynić Raczył,
Abyś nas w smutkach wszelkich i utrapieniach wewnętrznych Wspierać i Pocieszać Raczył,
Abyśmy Cię nigdy i najmniejszymi grzechami nie zasmucali,
Abyś nas wszystkich do Chwały Wiekuistej Doprowadzić Raczył,
Abyś nas w godzinę śmierci Nie Opuszczać Raczył,
Duchu Święty Panie Boże,
Baranku Boży, Który Gładzisz grzechy świata, Zlej na nas Ducha Świętego,
Baranku Boży, Który Gładzisz grzechy świata, Ześlij nam Ducha, Który od Ojca i od Ciebie Pochodzi.
Baranku Boży, Który Gładzisz grzechy świata, Obdarz nas Duchem Pocieszycielem, Któregoś nam Przyrzekł.
Chryste, Usłysz nas! Chryste, Wysłuchaj nas!
Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
V. Serce Czyste Stwórz we mnie Panie Boże.
R. I Ducha Prawego Odnów we wnętrznościach moich.
V. Módlmy się. Dawco Łask wszelkich, i wszelkiego Uświęcenia Dusz naszych, Źródło Najwyższe. Duchu Święty, Racz Miłościwie Odpuścić mi, o Panie Boże mój, niezliczone złości moje, których dopuściłem(am) się przez nieposłuszeństwo Natchnieniom Twoim, nie Odmawiaj mi Ich jednak nadal, i Spraw, Obdarzając mnie w każdej potrzebie Duszy mojej Łaską skuteczną, abym Cię odtąd nigdy opieraniem się Natchnieniom Twoim nie zasmucał(a), i nigdy a nigdy grzechem z Serca mojego Cię nie wydalił(a); ażebym odtąd przez całe życie moje, wiernie słuchając Głosu Twego, w godzinę śmierci Łaską Ostateczną wsparty(a), Chwalił(a) Cię, Kochał(a) i Uwielbiał(a) w Niebie wraz z Panem Bogiem Ojcem i Panem Bogiem Synem na wieki.
R. Amen.

Święty Hymn do Ducha Świętego
Źródło: Panie, Wysłuchaj Modlitwę moją! 1869 r.

Już dusza moja, więzień – dzwoni w pęta;
Ku Początkowi swojemu się miota,
Gołąbko Nieba! Przeczysta, Prześwięta,
Piastunko Różdżki Cudownej żywota,
Duchu! Ku duszy mojej Wioń odblaski!
Błogosław ku niej strumieniem Twej Łaski!
Och! Dusza moja – jak spalona niwa,
Z jutrznią, o Duchu! Drży pod Skrzydły Twemi:
Niechże, Co Wsiane w głębiach jej spoczywa,
W kwieciu na owoc bujnie się rozpłemi;
Co mętne – brudne – niechaj zamrze na dnie,
Co mętne – mgławe – niech w rosie opadnie!
Myśli – uczynki – kwiecia i owoce,
Czym z dożywocia wkupujem się w czasy;
Co jeno zdołam zebrać na opoce,
Kwiecie i owoc – co najświeższej krasy,
Wonne co ranek podniosę ku Tobie,
Ku równej z Ojcem i Synem Osobie!
Już dusza moja, więzień, dzwoni w pęta,
Ku Początkowi swojemu się miota,
Gołąbko Nieba! Przeczysta, Prześwięta,
Piastunko Różdżki Cudownej żywota,
Duchu! Ku duszy mojej Wioń oblaski!
Błogosław ku niej strumieniem Twej Łaski!

Modlitwa Święta na uproszenie Obecności Ducha Świętego
Źródła: Mszał Rzymski dla Wiernych 1874
Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Veni Sancte Spiritus reple tuorum corda Fidelium, et Tui Amoris in eis ignem accende: qui per diversitatem linguarum cunctarum gentes in mitatem Fidei congregasti, populum Tuum in fide simul et pace benigne inspirando confirma.
V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.
R. Et renovabis faciem terrae.
V. Oremus. Deus, Qui corda Fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere; et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
Przyjdź Duchu Święty, a Napełnij serca Twych Wiernych i Zapal w nich Ogień Twej Miłości: Ty, Który przez różność języków Zgromadziłeś Narody w Jedności Wiary, Umacniaj lud Twój w Wierze i Pokoju słodyczą Twoich Natchnień.
V. Ześlij Ducha Twego, a będą Stworzone.
R. I Odnowisz oblicze ziemi.
V. Módlmy się: Panie Boże! Któryś serca Wiernych Oświeceniem Ducha Świętego Nauczył: Daj nam w Tymże Duchu, co Prawe jest, zawsze wiernie rozpoznawać i Jego Pociechą zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.

Święta Modlitwa o uproszenie Łask Ducha Świętego
Źródło: Enchiridion indulgentiarum 1952 r.

Concede, quaesumus, omnipotens Deus, Sanctum nos Spiritum votis promereri sedulis: quatenus Eius Gratia, et ab omnibus liberemur tentationibus, et peccatorum nostrorum indulgentiam percipere mereamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Prosimy Cię, Wszechmogący Panie Boże, Spraw, abyśmy wytrwałą Modlitwą zasłużyli na otrzymanie Ducha Świętego; Jego Łaska niech nas Uwolni od wszelkich pokus i Udzieli nam Odpuszczenia grzechów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Odpust Zupełny pod zwykłymi warunkami w dowolnym dniu, jeżeli Święta Modlitwa odmawiana jest przez cały miesiąc.