Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

   1. DEOmeo jest portalem internetowym, którego właścicielem i zarządcą jest Fundacja DEOmeo z siedzibą pod adresem Malawa 980a 36-007 Krasne, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000660800, NIP: 5170379432, REGON: 366441522. Adres do korespondencji: Fundacja DEOmeo, Malawa 980a 36-007 Krasne.
   2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację DEOmeo z siedzibą w Rzeszowie, w szczególności za pośrednictwem portalu internetowego DEOmeo oraz korzystanie przez Użytkowników z portalu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
   3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Portal DEOmeo, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
  2. DEFINICJE

   1. Fundacja – Fundacja DEOmeo z siedzibą w Malawie; Adres do korespondencji: Fundacja DEOmeo, Malawa 980a 36-007 Krasne, e-mail: deomeo@deomeo.pl.
   2. System – oprogramowanie oferowane przez Fundację i udostępniane w ramach DEOmeo wspierające procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa i obsługi Zgłoszeń przez Organizatora.
   3. DEOmeo – portal internetowy prowadzony przez Fundację w ramach którego udostępniany jest System oraz świadczone są inne usługi związane z organizacją i promocją wydarzeń katolickich. DEOmeo utrzymywane jest przez Fundację w domenie deomeo.pl.
   4. Zgłoszenie – wypełnienie i akceptacja formularza zgłoszeniowego na Wydarzenie, które może być nieodpłatne lub odpłatne, przy wykorzystaniu portalu DEOmeo.
   5. Bilet – dokument w formie elektronicznej wydawany do Zgłoszenia, potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.
   6. Wydarzenie – przedsięwzięcie zorganizowane przez Organizatora, w szczególności rekolekcje, koncerty, kursy i szkolenia, pielgrzymki i inne;
   7. Użytkownik – Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu. Użytkownikami są Uczestnicy, Uczestnicy zarejestrowani, Organizatorzy, Reklamodawcy.
   8. Konto – utrzymywany przez Fundację dla Użytkownika – pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem – zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach DEOmeo.
   9. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
   10. Organizator – Użytkownik, który dokonał Rejestracji na DEOmeo w celu organizacji wydarzenia.
   11. Uczestnik – Użytkownik, który Zgłosił się na wydarzenie poprzez portal DEOmeo.
   12. Uczestnik Zarejestrowany – Uczestnik, który dokonał Rejestracji na DEOmeo w celu śledzenia historii swoich Zgłoszeń na Wydarzenia.
   13. Reklamodawca – Użytkownik, który dokonał Rejestracji  na DEOmeo w celu wykupienia reklamy na portalu.
   14. Zablokowanie konta – sankcja zastosowana przez Fundację oznaczająca brak możliwości zalogowania się do portalu DEOmeo oraz brak możliwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika.
   15. Usługa – usługa świadczona w ramach DEOmeo przez Fundację.
   16. Regulamin – niniejszy Regulamin portalu DEOmeo.
   17. Cennik – oferta prezentująca możliwości portalu DEOmeo i ceny poszczególnych usług Fundacji adresowanych do Użytkowników.
  3. ZAKRES USŁUG

   1. Fundacja po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną Usług dla Użytkowników. Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w Cenniku. Korzystając z Portalu Użytkownik zawiera z Fundacją umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dokonując zgłoszenie na Wydarzenie Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem Wydarzenia.
   2. Fundacja w ramach DEOmeo oferuje Organizatorom usługę udostępnienia Systemu wspierającego następujące procesy:
    • stworzenie strony internetowej Wydarzenia (Strona Wydarzenia),
    • promocję wydarzeń w Internecie,
    • rejestrację uczestnictwa,
    • obsługę techniczną Zgłoszeń,
    • prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości dokonanych Zgłoszeń,
    • wysyłanie wiadomości e-mail,
    • kontroli wejścia na wydarzenie,
    • pośredniczenie w płatnościach za Zgłoszenia odpłatne na rzecz Organizatora.
   3. Fundacja w ramach DEOmeo oferuje Uczestnikom następujące usługi:
    • możliwość Zgłoszenia na Wydarzenie Organizatora na DEOmeo,
    • możliwość kontaktu z Organizatorem na podstronie dedykowanej konkretnemu Wydarzeniu podstrony.
   4. Fundacja w ramach DEOmeo oferuje Reklamodawcom następujące usługi:
    • możliwość reklamowania swoich usług za pośrednictwem portalu DEOmeo.
   5. Fundacja zastrzega sobie możliwość moderacji przyjmowanych w portalu deomeo.pl treści lub odmowy świadczenia usług.
 2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
   2. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie wymaganych danych.
   3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w DEOmeo, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją.
   4. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją, której przedmiotem są usługi świadczone przez Fundację w ramach DEOmeo, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty Fundacji dotyczącej zakresu usług wskazanego w pkt. 1.23-1.25, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji.
   5. W wyniku prawidłowej Rejestracji DEOmeo tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adres e-mail) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w DEOmeo loginu i hasła (logowanie).
   6. W celu obsługi Zgłoszeń odpłatnych Organizator zobowiązany jest podać po dokonaniu rejestracji numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane środki za sprzedane Bilety.
   7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie DEOmeo. Nie jest możliwe usunięcie przez Użytkownika jakichkolwiek danych w trakcie korzystania z usług DEOmeo (w szczególności od momentu uruchomienia Strony Wydarzenia do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności).
   8. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
   9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
   10. Fundacja pobiera opłaty za niektóre usługi udostępnione na DEOmeo, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych przewidzianych w Cenniku. Fundacja przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w DEOmeo opisanych w Regulaminie i Cenniku.
   11. Fundacja będzie dążyć do utrzymania dostępności portalu DEOmeo bez przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.
   12. Fundacja nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu portalu DEOmeo.
   13. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego Użytkownika.
   14. Użytkownik jest zobowiązany:
    • do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z portalu DEOmeo oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami.
    • do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, użytkownik nie może (i) używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane (ii) umieszczać na Portalu jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa (iii) przesyłać niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników.
   15. Użytkownik nie jest uprawniony do:
    • wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów portalu DEOmeo, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z portalu. Jednakże, użytkownik może korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonych przez Fundację w zakresie usług dostępnych na portalu DEOmeo;
    • blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści portalu DEOmeo, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług na portalu DEOmeo;
    • wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury DEOmeo, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;
    • wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność Fundacji w celach innych niż korzystanie z Usług;
    • wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
   16. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Fundację urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Fundacja może poinformować o tym Użytkownika i zablokować dostęp do tych danych. Fundacja nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
   17. Fundacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w DEOmeo oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. WARUNKI TECHNICZNE

   1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług DEOmeo są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW.
  3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

   1. Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy Rejestracji.
   2. Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy wykonaniu Zgłoszenia lub rejestracji na Wydarzenie. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania przez Fundację na zasadzie określonej w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. W takim zakresie Fundacja działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.
   3. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Fundacja umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy Fundacja zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
   4. Fundacja nie jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych przez Organizatora.
   5. Fundacja wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
   6. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Fundacji w związku z korzystaniem z DEOmeo, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Fundacji informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń i sprzedażą biletów oraz realizacją umów zawartych w wyniku organizacji Wydarzenia, chyba że otrzyma od innego Użytkownika wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.
   7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronie wydarzenia informacji zawartych w Koncie Użytkownika lub podanych przez Uczestnika podczas dokonania Zgłoszenia na Wydarzenie poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.
   8. Fundacja ma prawo przeprowadzać różnego rodzaju ankiety przy pomocy poczty elektronicznej bądź poprzez udostępnianie ich bezpośrednio w portalu DEOmeo. Dane zebrane od Użytkowników w procesie przeprowadzania ankiet, w szczególności dane geolokalizacyjne i profilowe (takie jak wykształcenie, zarobki, wiek) są wykorzystywane wyłącznie w celu badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Fundacji do ich oczekiwań. Dane te mogą również służyć do opracowywania różnego rodzaju statystyk. Ujawnienie danych w przeprowadzanych przez Fundacji ankietach jest zawsze dobrowolne, natomiast Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
  4. COOKIES

   1. Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników z DEOmeo oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie Fundacja może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.
   2. W Witrynie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
  5. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

   1. Fundacja podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do portalu DEOmeo przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
   2. Fundacja zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu portalu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 8 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.
   3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Portalu przez Użytkownika.
   4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Portalu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Fundację.
   5. Fundacja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.
 3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ORGANIZATORÓW

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Rejestracja przez Organizatora w portalu DEOmeo oznacza akceptację Regulaminu i zawarcie umowy pomiędzy Fundacją a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.
   2. Fundacja w ramach DEOmeo oferuje Organizatorom udostępnienie Systemu wspierającego następujące procesy opisane w pkt. 1.23 niniejszego regulaminu.
   3. Niezależnie od udostępnienia Systemu, Fundacja w ramach DEOmeo oferuje Organizatorom również usługę pośredniczenia przy obsłudze zgłoszeń odpłatnych, czyli przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora.
   4. W zakresie sprzedaży Biletów na dane Wydarzenie jedynie Uczestnik i Organizator wydarzenia zawierają stosunek umowny. Fundacja nie jest stroną umów sprzedaży Biletów.
   5. Niezależnie od sytuacji o której mowa w pkt. 4 Fundacja działająca jako przyjmujący zlecenie może zobowiązać się w zakresie swojej działalności wyłącznie do udostępnienia Systemu, bez pośredniczenia przy sprzedaży Biletów.
   6. W przypadku gdy Organizator zawrze z Fundacją umowę o pośrednictwo przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora środki za sprzedane Bilety przyjmowane są przez Fundację i przekazywane Organizatorowi w całości nie później niż w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia. Organizator może zażądać wypłaty skumulowanych płatności za opłacone Zgłoszenia jeszcze podczas trwania zapisów. Bilety generowane są przez DEOmeo i przesyłane w formie elektronicznej (e-bilet) Uczestnikowi.
  2. DZIESIĘCINA

   1. O ile Organizator wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia na Wydarzenie, Uczestnik może skorzystać z okazji opłacenia dziesięciny od kwoty biletu. Dziesięcina zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie kosztów uczestnictwa w organizowanych przez siebie Wydarzeniach Uczestnikom, których w innym wypadku nie byłoby na to stać.
   2. Organizator zobowiązuje się, że dziesięcina zostanie przeznaczona tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów uczestnictwa w organizowanych przez siebie Wydarzeniach dla osób, które zgłoszą taką potrzebę. Weryfikacja wiarygodności tych osób leży po stronie Organizatora.
  3. OPŁATY

   1. Fundacja pobiera wynagrodzenie od Organizatora na zasadach określonych w Cenniku.
   2. Organizator ustala cenę Zgłoszenia płatnego, czyli cenę Biletu, w kwocie brutto.
   3. W przypadku gdy wydarzenie na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem DEOmeo zostanie odwołane lub zmienione (w zakresie terminu, czasu, miejsca lub innych ważnych elementów) i dokonano sprzedaży przynajmniej jednego biletu Organizator zobowiązany niezwłocznie po zaistnieniu takiej zmiany poinformować Fundację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Fundację. Skutek zawiadomienia w formie elektronicznej wymaga potwierdzenia przez Fundację. Konsekwencje braku powiadomienia Fundację ponosi wyłącznie Organizator.
  4. PRZYJMOWANIE PŁATNOŚCI ZA BILETY

   1. Fundacja w przypadku wykonywania usługi opisanej w pkt. 3.3 księguje płatności za prowizję za sprzedane bilety. Organizator uprawnia Fundację jako swojego agenta do przyjmowania świadczeń pieniężnych w jego imieniu.
   2. Środki są przelewane na rachunek bankowy organizatora znajdujący się w Polsce (siedziba lub oddział w Polsce) na numer rachunku bankowego w formacie NRB/IBAN.
   3. Organizator może skorzystać z następujących opcji otrzymywania płatności za Bilety:
    • Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych.
    • Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek Organizatora (płatność off-line),
    • Płatność gotówką u Organizatora.
   4. Fundacja wystawia Organizatorowi rachunek za świadczone Usługi. W przypadku o którym mowaw 3.3 opłata pobierana przez Fundację potrącana jest z kwoty środków otrzymanych za sprzedane bilety.
   5. W razie świadczenia usługi opisanej w 3.3, w przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, Fundacja przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne Fundacji, zgodne z Cennikiem, w ciągu 7 dni po odwołaniu Wydarzenia.
   6. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Uczestnikom. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Uczestnik zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Uczestnikowi.
  5. ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM

   1. Fundacja ma prawo dezaktywowania strony Wydarzenia, konta Organizatora oraz wstrzymania sprzedaży Biletów, w przypadku gdy czynności związane z Wydarzeniem:
    • naruszają postanowienia Regulaminu,
    • naruszają obowiązujące przepisy prawa,
    • negatywnie wpływają na dobre imię Fundacji.
   2. Jeżeli postępowanie sprawdzające wykaże zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, Fundacja ma prawo do wstrzymania sprzedaży biletów Uczestnikom lub dezaktywowania strony Wydarzenia i konta Organizatora po uprzednim poinformowaniu Organizatora o takim zamiarze i wskazaniu 7 dniowego terminu na wyjaśnienie okoliczności.
   3. Po zakończeniu Wydarzenia, w przypadku powzięcia wiadomości, że czynności związane z Wydarzeniem, mogły się odbywać z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa ma również prawo do wstrzymania wpłaty na rzecz Organizatora, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w związku ze sprzedanymi biletami nie więcej niż o 21 dni od zakończenia Wydarzenia i podjęcia w tym czasie czynności sprawdzających, czy miały miejsce działania i okoliczności określone w pkt 3.18.
  6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

   1. Organizator ma obowiązek poinformować Fundację niezwłocznie o niedostępności lub nieprawidłowym działaniu Portalu DEOmeo.
   2. Organizator ma obowiązek stosowania Portalu DEOmeo zgodnie z prawem polskim i w sposób nienaruszający praw osób trzecich.
   3. Organizator pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku do Fundacji oraz jej pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez Organizatora z Portalu DEOmeo. Obowiązek ochrony obejmuje również koszty pomocy prawnej. Organizator zobowiązuje się współdziałać i dostarczać Fundacji wszelkich informacji w przypadku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw, a także wstąpić do procesu na żądanie Fundacji.
   4. Organizator ma obowiązek poinformowania Fundacji niezwłocznie o każdej zmianie jego nazwy, nazwy firmy, adresu, formy prawnej i danych dotyczących posiadanego rachunku bankowego w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres podany przez Fundację.
  7. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA

   1. Organizator jest administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy dokonali rejestracji na organizowane przez niego Wydarzenie lub kupili na nie Bilet.
   2. Organizator powierza Fundacji dane osobowe Użytkowników do przetwarzania. Dane są zebrane za pośrednictwem Portalu w następującym zakresie:
    • zbieranie danych,
    • bezpieczne utrwalanie danych,
    • przechowywanie danych,
    • przekazywanie danych w celach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Fundacją a Organizatorem,
    • dokonywanie zmian w danych na żądanie osób, których one dotyczą, przekazane Organizatorowi, o których Organizator poinformował Fundację,
    • usuwanie danych na żądanie Organizatora w zakresie, w jakim dane te są administrowane przez Organizatora, z zastrzeżeniem braku obowiązku usuwania danych osobowych, które w takim samym zakresie administrowane są jednocześnie przez Fundację.
  8. POSTANOWIENIA RÓŻNE

   1. Organizator wydarzenia upoważnia Fundację do umieszczenia na Portalu nazwy lub znaku towarowego Organizatora lub nazwy lub znaku towarowego organizowanego przez Organizatora Wydarzenia, w zakresie niezbędnym do wskazania faktu korzystania przez Organizatora z DEOmeo. Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z DEOmeo przez Organizatora na Portalu DEOmeo, w materiałach PR, komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.
   2. Organizator udziela Fundacji bezpłatnego, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie prawa do umieszczenia na Portalu, na Facebooku, w aplikacjach i widgetach Fundacji lub podmiotów trzecich (w tym aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych): layoutu strony internetowej Organizatora, poprzez którą świadczy on swoje usługi, w tym także znaku towarowego Organizatora oraz publikowanych na takiej stronie internetowej treści Organizatora Fundacji w celu promocji usług Fundacji.
 4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZENIA BEZPŁATNEGO LUB PŁATNEGO

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Warunkiem skorzystania z Portalu DEOmeo przez Uczestnika dokonującego Zgłoszenia bezpłatnego lub odpłatnego jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
  2. ZAWARCIE UMOWY

   1. Poprzez dokonanie Zgłoszenia bezpłatnego lub odpłatnego powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
   2. Fundacja oświadcza, że nie jest Organizatorem Wydarzeń w ramach DEOmeo, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w Wydarzeniu. Fundacja udostępnia jedynie System Organizatorom a w przypadku opisanym wpkt 3.3 działa także jako agent Organizatora Wydarzenia na jego rachunek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   3. Uczestnik dokonujący Zgłoszenia odpłatnego kupuje Bilet poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu zawiera z Organizatorem umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest:
    • wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem „*”,
    • zaakceptowanie Regulaminu.
   4. Uczestnikom kupującym Bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
  3. FORMY PŁATNOŚCI

   1. Formy płatności za Zgłoszenia zostały opisane w pkt 3.14 niniejszego Regulaminu.
   2. Kwota należności wynikająca z formularza Zgłoszenia odpłatnego na Wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
   3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych, w tym za podanie przez Kupującego bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
   4. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.
  4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. Całkowita odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.
   2. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez Organizatora. Fundacja nie ma wpływu na jakość tych informacji.
   3. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora Uczestnik może uzyskać na portalu DEOmeo.
   4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Uczestników.
  5. KOSZTY BILETU

   1. Koszt Zgłoszenia odpłatnego na Wydarzenie może przekroczyć cenę wskazaną przy Zgłoszeniu. Koszt dokonania Zgłoszenia jest uzależniony od ceny Zgłoszenia określonej przez Organizatora i opłat pobieranych przez Fundację określonych w Cenniku. W zależności od uzgodnień między Fundacją i Organizatorem Uczestnik dokonujący Zgłoszenie może ponosić koszty obsługi sprzedaży Biletów przez Fundację (opłata za obsługę sprzedaży biletów).
   2. Łączny Koszt dokonania Zgłoszenia, w tym wszystkie dodatkowe opłaty są natychmiast wymagalne do zapłaty po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
   3. Natychmiast po otrzymaniu płatności Fundacja wysyła Bilet na adres e-mail Uczestnika dokonującego Zgłoszenie.
  6. ZWROTY

   1. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Uczestnikowi dokonującemu Zgłoszenie. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile dokonujący Zgłoszenie zażąda zwrotu środków za nie Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Uczestnikowi.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. ZMIANY REGULAMINU

   1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach DEOmeo. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu, jednakże nie może dotyczyć umów zawartych przed jej wprowadzeniem.
   2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fundację, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w DEOmeo zmienionego Regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
   3. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie http://deomeo.pl/regulamin. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy z Fundacją ze skutkiem określonym w pkt 5.6 (z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia).
  2. ROZWIĄZANIE UMOWY

   1. Użytkownik może rozwiązać umowę z Fundacją (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. W przypadku Organizatorów usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu aktywacji Wydarzenia i sprzedania co najmniej jednego biletu do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności związanych z Wydarzeniem. W przypadku innych Użytkowników usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu do zakończenia rozliczenia wszystkich płatności z nim związanych. Z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym punkcie 5.4. umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia rozliczenia wydarzenia lub od momentu wypełnienia formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Organizatorów w celach marketingowych ani przez Fundację w celach przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail.
   2. Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy Użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez Fundację nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec Fundacji umowa może zostać rozwiązana przez Fundację za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
   3. Fundacja ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania Konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Fundację.
   2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres: Fundacja DEOmeo, Malawa 980a 36-007 Krasne. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w DEOmeo (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
   3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Fundacja zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   4. Fundacja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
   5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.
  4. PRAWA AUTORSKIE

   1. Fundacja jest właścicielem praw autorskich do wszelkich treści w portalu deomeo.pl innych, niż opisy (wraz z fotografiami) wydarzeń, miejsc oraz organizatorów dodane przez Użytkowników.
   2. Użytkownik, który dodaje do portalu deomeo.pl nowe Treści, w szczególności opisy (wraz z fotografiami) wydarzeń, miejsc oraz organizatorów, zapewnia, że dysponuje prawami autorskimi lub pozwoleniem właściciela praw autorskich na zamieszczenie tych treści na portalu deomeo.pl.
   3. W momencie zamieszczenia nowych treści na portalu deomeo.pl Użytkownik udziela Fundacji DEOmeo nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie  licencji na wykorzystanie zamieszczonych Treści na  następujących polach eksploatacji: – utrwalanie lub  zwielokrotnianie w całości lub w części, dowolnymi środkami i w dowolnej formie, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci komputerowych; – tłumaczenie, dokonywanie skrótów, cięć i korekt, moderacja i redakcja treści, łączenie fragmentów treści z innymi utworami,  przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Treściach; -rozpowszechnianie w sieci Internet ; – publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie,  odtwarzanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy
    mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; – przekształcenie na inne formaty; – ponowne określanie nazw Treści, pod którymi będą one  rozpowszechniane, tworzenie utworów zależnych na podstawie Treści i dysponowanie prawami autorskimi do tak powstałych utworów; – prawo udostępniania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych uprzednio polach eksploatacji.
Skip to content