Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Msza Święta Największym Darem Pana Boga dla Człowieka

A oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

(Mt 28,20)

Pan Jezus Chrystus z Miłości Pozostał z nami w postaci Chleba i Wina Eucharystycznego.

Możemy spotkać się z NIM podczas każdej Przenajświętszej Eucharystii, przyjąć GO do swojego serca i do swojego życia.

Trwajmy we Wdzięczności naszemu Panu i Zbawicielowi za Jego Największy Dar z Siebie Samego dla nas … grzeszników.

W Świętym Kościele Katolickim istnieje wielka różnorodność Świętych Modlitw i Świętych Nabożeństw, jednak żadne z Nich nie ma wartości tak wielkiej jak Przenajświętsza Eucharystia.

Również nawet najbardziej uroczysta transmisja Mszy Świętej nie może zastąpić osobistego Pełnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze w Świątyni, podczas której SAM Pan Jezus Chrystus Karmi nas Swym Przenajświętszym Ciałem i Przenajświętszą Krwią w Postaci Komunii Świętej.

Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy zazdrościli: pierwszej – to jest przyjmowania Komunii Świętej…

za: Święta Siostra Faustyna

Uczestnictwo w Mszy Świętej

By godnie i w pełni przeżyć Najświętszy Dar Eucharystii należy być w stanie Łaski Uświęcającej (bez grzechu ciężkiego) oraz z głębi serca starać się o postawę skupienia i Modlitwy podczas całej Świętej Liturgii. Czynny udział we Mszy Świętej to słuchanie i rozważanie ze Świętą Wiarą Słowa Bożego w Czytaniach, Psalmach, Ewangelii Świętej i Homilii, a także Święta Modlitwa wraz ze Wspólnotą Kościoła Świętego:  Wielbienie Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej, Przepraszanie GO, Dziękowanie MU i Wynagradzanie za wszystkie doznane przez Pana Boga i Maryję Królową Niepokalaną zniewagi.

Podczas Najświętszej Eucharystii w trakcie Świętego Ofiarowania Kapłan składa Ojcu Niebieskiemu Jego Umiłowanego Syna Pana Jezusa Chrystusa w Ofierze. Również Wierni na mocy swego kapłaństwa powszechnego biorą udział w tym Świętym Ofiarowaniu.

Możemy i powinniśmy składać Panu Bogu w Ofierze dary z naszego codziennego życia, aby uwielbić naszego Stwórcę i by nasze życie, jak i życie każdego Człowieka zostało Uświęcone i Odnowione poprzez Zbawczą Ofiarę Pana Jezusa Chrystusa.

Złożywszy na Świętym Ołtarzu wszystkie nasze powszednie sprawy, cierpienia, radości i nadzieje pozostańmy, także już po opuszczeniu Świątyni, w postawie ufnego i uległego ofiarowania i zawierzenia Panu Bogu każdej chwili naszego życia.

Czyńmy to z Maryją i jak Maryja – Najświętsza Najpokorniejsza Służebnica Pańska…

Przyjmowanie Pana Jezusa Chrystusa

Do Pełnego uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii konieczne jest Godne przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej, tj. na klęcząco i do ust. Poprzez spożycie Najświętszego Ciała Zbawiciela jednoczymy się z NIM SAMYM najgłębiej, jak jest to możliwe tu, na ziemi, a także ze wspólnotą Świętego Kościoła Katolickiego.

To wyjątkowe zjednoczenie z Panem Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym jest dla nas zadatkiem Chwały Nieba, uwalnia od grzechów lekkich, umacnia w czynieniu Dobra i chroni przed popadnięciem w grzechy ciężkie. Jednym słowem rodzi Świętość, Wiarę, Nadzieję, Miłość i Pokój.

Pan Jezus Chrystus do Świętej Siostry Faustyny:

Życie Wiekuiste musi się już tu na ziemi zapoczątkować przez Komunię Świętą. Każda Komunia Święta Czyni Cię zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność z Bogiem.

SAM nasz Zbawiciel Pragnie bardzo Spotykać i Jednoczyć się z każdym Człowiekiem,  dlatego każda Komunia Święta Jest Największym Dobrodziejstwem dla nas Ludzi i dla całego Świętego Kościoła oraz świata. Dziękujmy Panu Jezusowi Chrystusowi za Ten Przenajświętszy Cud Nieustannie!

Nie można rezygnować z przyjęcia naszego Pana i Zbawiciela bez powodu. Przeszkodą w przystępowaniu do Komunii Świętej jest trwanie w grzechu ciężkim, należy wówczas uzyskać Boże Przebaczenie w Świętym Sakramencie Pojednania i Pokuty.

Możemy również dzielić się tym Największym Darem naszego Zbawiciela z innymi, zamawiając odprawienie Mszy Świętej w wybranej intencji.

Przenajświętsza Eucharystia to Najpiękniejszy Dar, Jaki można ofiarować drugiej Osobie.

Przenajświętsza Eucharystia może być odprawiona przez Kapłana w intencji dziękczynnej, zadośćuczynienia czy prośby, a także za bliskie nam Osoby – żyjące lub zmarłe, sprawy związane z naszym życiem, a także sprawy Świętego Kościoła, naszej Ojczyzny czy całego świata.

Powierzone przez nas intencje będą przez Kapłana przedstawione i ofiarowane Ojcu Niebieskiemu w zjednoczeniu z Przenajświętszą Ofiarą Pana Jezusa i za Wstawiennictwem Maryi, Najświętszej Matki Bożej i naszej Mateńki, Niepokalanej Królowej Nieba i ziemi.

 Przenajświętsza Eucharystia Jednoczy Niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie.

za: Święty Jan Paweł II

Msza Święta Tak Wielkiej Jest Wartości, iż gdyby na jednej szali położono wszystkie cnoty i dobre uczynki wszystkich Ludzi i wszystkich Aniołów, a nawet Królowej Aniołów i Ludzi – gdyby zebrano razem tę Cześć i Miłość, jaką Panu Bogu mogą oddawać wszystkie stworzenia przez całą Wieczność – gdyby Pan Bóg Stworzył tysiąc innych światów i Zaludnił je milionami Serafinów Wielbiących i Błogosławiących Stwórcę, wszystko nie byłoby Panu tak Miłe i nie przyniosłoby Mu tyle Chwały, ile Jedna Msza Święta: w Niej bowiem Ofiaruje Się Sam Syn Boży Ojcu Niebieskiemu, a więc Ofiara Ta Jest Nieskończonej Wartości.

za: Święty Józef Sebastian Pelczar

Gdyby Ludzie znali Wartość Przenajświętszej Eucharystii, służby porządkowe musiały by kierować ruchem u wejścia do Świętych Kościołów.

za: Święta Teresa z Lisieux

Rodzaje intencji Mszy Świętych:

 • Jednorazowa – Kapłan odprawia jedną Mszę Świętą w danej intencji, można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę)
 • Zbiorowa – jeden Kapłan odprawia jedną Mszę Świętą, składając Ją w kilku intencjach
 • Wieczysta Zbiorowa – Msze Święte wyłącznie w intencji Osób, odprawiane codziennie, a czasem kilka razy dziennie. Osoba wpisana do Księgi Wieczystej np. w Zgromadzeniu Zakonnym ma udział w Przenajświętszych Eucharystiach za życia, jak również po śmierci, bez konieczności czynienia dodatkowych adnotacji
 • Gregoriańska – intencja za jedną zmarłą Osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni

Zamówiona intencja zawsze musi być godziwa – nie wolno ofiarowywać owoców Mszy Świętej w intencjach z natury swej złych, np. życząc komuś czegoś złego.

Mszę Świętą można zamówić w każdej godziwej intencji, na przykład:

 • Dziękczynienia za otrzymane Święte Łaski…
 • Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy…
 • Przebłagalna o darowanie win…
 • O Bożą Pomoc Błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej dla…
 • O nawrócenie i przemianę życia…
 • O dobrą Świętą Spowiedź…
 • O szczęśliwą śmierć…
 • O Świętą Łaskę Nieba dla Konających…
 • Za żyjące Osoby i Zmarłych…
 • O Dar Nieba dla Zmarłego…
 • Za Zmarłego… w trzydziesty dzień po śmierci, w rocznicę śmierci…
 • Za Dusze w Czyśćcu cierpiące..
 • O Dary Ducha Świętego…
 • O nawrócenie z nałogu…
 • O uzdrowienie z choroby…
 • O pokój i szczęście w Rodzinie…
 • O szczęśliwą operację i zdrowie…
 • O dobry wybór drogi życiowej…
 • O szczęśliwe Rozwiązanie oraz o zdrowie dla Matki i Dziecka…
 • O Święte Powołania Kapłańskie, Zakonne i Misyjne…
 • W intencjach Świętego Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • O Dary Ducha Świętego, o Pomoc w nauce, o zdanie egzaminu…
 • O rozwiązanie trudnej sprawy…
 • O Boże Błogosławieństwo z okazji urodzin (imienin, jubileuszu…)…
 • O Boże Błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej Królowej Maryi, Niepokalanie Poczętej w Rocznicę Sakramentalnego Ślubu…

Gdy nie chcemy, aby publicznie przeczytano treść intencji lub nie potrafimy jej zapisać, można użyć uniwersalnego zwrotu:

 • W intencji, w intencjach Panu Bogu Wiadomych

Intencje Mszalne można zamawiać przeważnie w Zakrystii lub Kancelarii Parafialnej.

Coraz częściej możliwe jest zamawianie Mszy Świętych przez internet lub telefon:

Przy zamawianiu intencji składana jest dobrowolna ofiara pieniężna. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję.

Ofiara przeznaczona jest na utrzymanie Świętego Kościoła i Osób w Nim posługujących, w szczególności Kapłana odprawiającego zamawianą Mszę Świętą.

Święte Słowa

Pan Bóg w Przenajświętszej Eucharystii Składa nam Pocałunki Miłości.

za: Święty Ojciec Pio

Ten sam skutek, jaki Męka Chrystusa wywołała w świecie, Przenajświętsza Eucharystia wywołuje w każdym Człowieku.

za: Święty To­masz z Akwinu

Przenajświętsza Eucharystia Jest nam Dana po to, abyśmy się stali Jednym Ciałem i Jedną Krwią z Chrystusem.

 za: Święty Cyryl Jerozolimski

Aby przygotować dla naszych dusz Przenajświętszy Sakrament Tak Wielkiej Miłości potrzeba było Niezmierzonej Mocy Boga Ojca, Najwyższej Mądrości Syna i Słodkiej Dobroci Ducha Świętego.

 za: Święty Albert

Wiem, że na tym Świętym Ołtarzu Kochasz mnie Tą Samą Miłością, Jaką mnie Kochałeś, kiedy Swoje Boskie Życie Trawiłeś wśród tylu Goryczy Świętego Krzyża!

 za: Święty Alfons Maria Liguori

Przenajświętsza Ofiara Ołtarza Jest Sprawowana ku czci Świętych, którzy radują się w Raju, dla Dobra tych, którzy jeszcze żyją na tym świecie oraz dla wyzwolenia Dusz Wybranych w Czyśćcu cierpiących.

za: Święty Albert Wielki

Tylko ten może brać udział w Przenajświętszej Eucharystii, kto wierzy, że prawdą jest, czego uczymy, kto także został zanurzony w Wodzie Odradzającej i Przynoszącej odpuszczenie grzechów, i żyje tak, jak Nauczał Chrystus.

za: Święty Justyn

Pan Przyznaje nam wszystko To, o co we Mszy Świętej Go poprosimy, a nawet więcej, bo Daje nam To, o Co nawet nie myślimy prosić, a Co nam jest potrzebne.

za: Święty Girolamo

Święta Modlitwa połączona z Ofiarą Mszy Przenajświętszej Ma Cudowną Moc, Napełnia duszę Niebiańskim Pocieszeniem.

za: Święty  Franciszek Salezy

Niezwykły To Stół, przy Którym Sam Gospodarz Staje Się Pokarmem. Nikt siebie nie daje za pokarm; Czyni tak jedynie Chrystus Pan. Zrozumieli Męczennicy, Co spożywali i pili, skoro odpłacili Tym Samym.

Wszystkie kroki Człowieka, który idzie, aby wysłuchać Mszy Świętej, są ponumerowane przez Świętego Anioła i każdemu będzie przyznana Najwyższa Nagroda w tym i Wiecznym Życiu.

za: Święty Augustyn

Wyświetleń: 2147

KAPLICZKI
DOMOWE