Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta Największym Darem Pana Boga dla Człowieka

A oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

(Mt 28,20)

Pan Jezus Chrystus z Miłości Pozostał z nami w postaci Chleba i Wina Eucharystycznego.

Możemy spotkać się z NIM podczas każdej Przenajświętszej Eucharystii, przyjąć GO do swojego serca i do swojego życia.

Trwajmy we Wdzięczności naszemu Panu i Zbawicielowi za Jego Największy Dar z Siebie Samego dla nas … grzeszników.

W Świętym Kościele Katolickim istnieje wielka różnorodność Świętych Modlitw i Świętych Nabożeństw, jednak żadne z Nich nie ma wartości tak wielkiej jak Przenajświętsza Eucharystia.

Również nawet najbardziej uroczysta transmisja Mszy Świętej nie może zastąpić osobistego Pełnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze w Świątyni, podczas której SAM Pan Jezus Chrystus Karmi nas Swym Przenajświętszym Ciałem i Przenajświętszą Krwią w Postaci Komunii Świętej.

Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy zazdrościli: pierwszej – to jest przyjmowania Komunii Świętej…

za: Święta Siostra Faustyna

Uczestnictwo w Mszy Świętej

By godnie i w pełni przeżyć Najświętszy Dar Eucharystii należy być w stanie Łaski Uświęcającej (bez grzechu ciężkiego) oraz z głębi serca starać się o postawę skupienia i Modlitwy podczas całej Świętej Liturgii. Czynny udział we Mszy Świętej to słuchanie i rozważanie ze Świętą Wiarą Słowa Bożego w Czytaniach, Psalmach, Ewangelii Świętej i Homilii, a także Święta Modlitwa wraz ze Wspólnotą Kościoła Świętego:  Wielbienie Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej, Przepraszanie GO, Dziękowanie MU i Wynagradzanie za wszystkie doznane przez Pana Boga i Maryję Królową Niepokalaną zniewagi.

Podczas Najświętszej Eucharystii w trakcie Świętego Ofiarowania Kapłan składa Ojcu Niebieskiemu Jego Umiłowanego Syna Pana Jezusa Chrystusa w Ofierze. Również Wierni na mocy swego kapłaństwa powszechnego biorą udział w tym Świętym Ofiarowaniu.

Możemy i powinniśmy składać Panu Bogu w Ofierze dary z naszego codziennego życia, aby uwielbić naszego Stwórcę i by nasze życie, jak i życie każdego Człowieka zostało Uświęcone i Odnowione poprzez Zbawczą Ofiarę Pana Jezusa Chrystusa.

Złożywszy na Świętym Ołtarzu wszystkie nasze powszednie sprawy, cierpienia, radości i nadzieje pozostańmy, także już po opuszczeniu Świątyni, w postawie ufnego i uległego ofiarowania i zawierzenia Panu Bogu każdej chwili naszego życia.

Czyńmy to z Maryją i jak Maryja – Najświętsza Najpokorniejsza Służebnica Pańska…

Przyjmowanie Pana Jezusa Chrystusa

Do Pełnego uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii konieczne jest Godne przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej, tj. na klęcząco i do ust. Poprzez spożycie Najświętszego Ciała Zbawiciela jednoczymy się z NIM SAMYM najgłębiej, jak jest to możliwe tu, na ziemi, a także ze wspólnotą Świętego Kościoła Katolickiego.

To wyjątkowe zjednoczenie z Panem Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym jest dla nas zadatkiem Chwały Nieba, uwalnia od grzechów lekkich, umacnia w czynieniu Dobra i chroni przed popadnięciem w grzechy ciężkie. Jednym słowem rodzi Świętość, Wiarę, Nadzieję, Miłość i Pokój.

Pan Jezus Chrystus do Świętej Siostry Faustyny:

Życie Wiekuiste musi się już tu na ziemi zapoczątkować przez Komunię Świętą. Każda Komunia Święta Czyni Cię zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność z Bogiem.

SAM nasz Zbawiciel Pragnie bardzo Spotykać i Jednoczyć się z każdym Człowiekiem,  dlatego każda Komunia Święta Jest Największym Dobrodziejstwem dla nas Ludzi i dla całego Świętego Kościoła oraz świata. Dziękujmy Panu Jezusowi Chrystusowi za Ten Przenajświętszy Cud Nieustannie!

Nie można rezygnować z przyjęcia naszego Pana i Zbawiciela bez powodu. Przeszkodą w przystępowaniu do Komunii Świętej jest trwanie w grzechu ciężkim, należy wówczas uzyskać Boże Przebaczenie w Świętym Sakramencie Pojednania i Pokuty.

Możemy również dzielić się tym Największym Darem naszego Zbawiciela z innymi, zamawiając odprawienie Mszy Świętej w wybranej intencji.

Przenajświętsza Eucharystia to Najpiękniejszy Dar, Jaki można ofiarować drugiej Osobie.

Przenajświętsza Eucharystia może być odprawiona przez Kapłana w intencji dziękczynnej, zadośćuczynienia czy prośby, a także za bliskie nam Osoby – żyjące lub zmarłe, sprawy związane z naszym życiem, a także sprawy Świętego Kościoła, naszej Ojczyzny czy całego świata.

Powierzone przez nas intencje będą przez Kapłana przedstawione i ofiarowane Ojcu Niebieskiemu w zjednoczeniu z Przenajświętszą Ofiarą Pana Jezusa i za Wstawiennictwem Maryi, Najświętszej Matki Bożej i naszej Mateńki, Niepokalanej Królowej Nieba i ziemi.

 Przenajświętsza Eucharystia Jednoczy Niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie.

za: Święty Jan Paweł II

Msza Święta Tak Wielkiej Jest Wartości, iż gdyby na jednej szali położono wszystkie cnoty i dobre uczynki wszystkich Ludzi i wszystkich Aniołów, a nawet Królowej Aniołów i Ludzi – gdyby zebrano razem tę Cześć i Miłość, jaką Panu Bogu mogą oddawać wszystkie stworzenia przez całą Wieczność – gdyby Pan Bóg Stworzył tysiąc innych światów i Zaludnił je milionami Serafinów Wielbiących i Błogosławiących Stwórcę, wszystko nie byłoby Panu tak Miłe i nie przyniosłoby Mu tyle Chwały, ile Jedna Msza Święta: w Niej bowiem Ofiaruje Się Sam Syn Boży Ojcu Niebieskiemu, a więc Ofiara Ta Jest Nieskończonej Wartości.

za: Święty Józef Sebastian Pelczar

Gdyby Ludzie znali Wartość Przenajświętszej Eucharystii, służby porządkowe musiały by kierować ruchem u wejścia do Świętych Kościołów.

za: Święta Teresa z Lisieux

Rodzaje intencji Mszy Świętych:

 • Jednorazowa – Kapłan odprawia jedną Mszę Świętą w danej intencji, można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę)
 • Zbiorowa – jeden Kapłan odprawia jedną Mszę Świętą, składając Ją w kilku intencjach
 • Wieczysta Zbiorowa – Msze Święte wyłącznie w intencji Osób, odprawiane codziennie, a czasem kilka razy dziennie. Osoba wpisana do Księgi Wieczystej np. w Zgromadzeniu Zakonnym ma udział w Przenajświętszych Eucharystiach za życia, jak również po śmierci, bez konieczności czynienia dodatkowych adnotacji
 • Gregoriańska – intencja za jedną zmarłą Osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni

Zamówiona intencja zawsze musi być godziwa – nie wolno ofiarowywać owoców Mszy Świętej w intencjach z natury swej złych, np. życząc komuś czegoś złego.

Mszę Świętą można zamówić w każdej godziwej intencji, na przykład:

 • Dziękczynienia za otrzymane Święte Łaski…
 • Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy…
 • Przebłagalna o darowanie win…
 • O Bożą Pomoc Błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej dla…
 • O nawrócenie i przemianę życia…
 • O dobrą Świętą Spowiedź…
 • O szczęśliwą śmierć…
 • O Świętą Łaskę Nieba dla Konających…
 • Za żyjące Osoby i Zmarłych…
 • O Dar Nieba dla Zmarłego…
 • Za Zmarłego… w trzydziesty dzień po śmierci, w rocznicę śmierci…
 • Za Dusze w Czyśćcu cierpiące..
 • O Dary Ducha Świętego…
 • O nawrócenie z nałogu…
 • O uzdrowienie z choroby…
 • O pokój i szczęście w Rodzinie…
 • O szczęśliwą operację i zdrowie…
 • O dobry wybór drogi życiowej…
 • O szczęśliwe Rozwiązanie oraz o zdrowie dla Matki i Dziecka…
 • O Święte Powołania Kapłańskie, Zakonne i Misyjne…
 • W intencjach Świętego Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • O Dary Ducha Świętego, o Pomoc w nauce, o zdanie egzaminu…
 • O rozwiązanie trudnej sprawy…
 • O Boże Błogosławieństwo z okazji urodzin (imienin, jubileuszu…)…
 • O Boże Błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej Królowej Maryi, Niepokalanie Poczętej w Rocznicę Sakramentalnego Ślubu…

Gdy nie chcemy, aby publicznie przeczytano treść intencji lub nie potrafimy jej zapisać, można użyć uniwersalnego zwrotu:

 • W intencji, w intencjach Panu Bogu Wiadomych

Intencje Mszalne można zamawiać przeważnie w Zakrystii lub Kancelarii Parafialnej.

Coraz częściej możliwe jest zamawianie Mszy Świętych przez internet lub telefon:

Przy zamawianiu intencji składana jest dobrowolna ofiara pieniężna. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję.

Ofiara przeznaczona jest na utrzymanie Świętego Kościoła i Osób w Nim posługujących, w szczególności Kapłana odprawiającego zamawianą Mszę Świętą.

Święte Słowa

Pan Bóg w Przenajświętszej Eucharystii Składa nam Pocałunki Miłości.

za: Święty Ojciec Pio

Ten sam skutek, jaki Męka Chrystusa wywołała w świecie, Przenajświętsza Eucharystia wywołuje w każdym Człowieku.

za: Święty To­masz z Akwinu

Przenajświętsza Eucharystia Jest nam Dana po to, abyśmy się stali Jednym Ciałem i Jedną Krwią z Chrystusem.

 za: Święty Cyryl Jerozolimski

Aby przygotować dla naszych dusz Przenajświętszy Sakrament Tak Wielkiej Miłości potrzeba było Niezmierzonej Mocy Boga Ojca, Najwyższej Mądrości Syna i Słodkiej Dobroci Ducha Świętego.

 za: Święty Albert

Wiem, że na tym Świętym Ołtarzu Kochasz mnie Tą Samą Miłością, Jaką mnie Kochałeś, kiedy Swoje Boskie Życie Trawiłeś wśród tylu Goryczy Świętego Krzyża!

 za: Święty Alfons Maria Liguori

Przenajświętsza Ofiara Ołtarza Jest Sprawowana ku czci Świętych, którzy radują się w Raju, dla Dobra tych, którzy jeszcze żyją na tym świecie oraz dla wyzwolenia Dusz Wybranych w Czyśćcu cierpiących.

za: Święty Albert Wielki

Tylko ten może brać udział w Przenajświętszej Eucharystii, kto wierzy, że prawdą jest, czego uczymy, kto także został zanurzony w Wodzie Odradzającej i Przynoszącej odpuszczenie grzechów, i żyje tak, jak Nauczał Chrystus.

za: Święty Justyn

Pan Przyznaje nam wszystko To, o co we Mszy Świętej Go poprosimy, a nawet więcej, bo Daje nam To, o Co nawet nie myślimy prosić, a Co nam jest potrzebne.

za: Święty Girolamo

Święta Modlitwa połączona z Ofiarą Mszy Przenajświętszej Ma Cudowną Moc, Napełnia duszę Niebiańskim Pocieszeniem.

za: Święty  Franciszek Salezy

Niezwykły To Stół, przy Którym Sam Gospodarz Staje Się Pokarmem. Nikt siebie nie daje za pokarm; Czyni tak jedynie Chrystus Pan. Zrozumieli Męczennicy, Co spożywali i pili, skoro odpłacili Tym Samym.

Wszystkie kroki Człowieka, który idzie, aby wysłuchać Mszy Świętej, są ponumerowane przez Świętego Anioła i każdemu będzie przyznana Najwyższa Nagroda w tym i Wiecznym Życiu.

za: Święty Augustyn

Wyświetleń: 807