Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Msza Święta Największym Darem Pana Boga dla Człowieka

A oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

(Mt 28,20)

W Świętym Kościele Katolickim istnieje wielka różnorodność Świętych Modlitw, jednak żadne ze Świętych Nabożeństw nie ma wartości tak wielkiej, jak Przenajświętsza Eucharystia.

Pan Jezus Chrystus z Miłości do nas Ofiarował Się na Świętym Krzyżu na Kalwarii i Pozostał z nami w postaci Komunii Przenajświętszej.

Nasz Ukochany Zbawiciel Uczynił To, by Wynagrodzić Bożej Sprawiedliwości za ludzkie grzechy, by Zbawienie stało się możliwe dla każdego, kto Święcie Uwierzy. 

Pierwszą Mszę Świętą Odprawił Pan Jezus Chrystus w Wieczerniku w Wielki Czwartek, w przeddzień Swej Męki. Pan Jezus przy Ostatniej Wieczerzy Przemienił chleb w Swoje Ciało, a wino w Krew. Wówczas w postaci Chleba Eucharystycznego Obecne Stało Się to samo Ciało Pana Jezusa Chrystusa, Które Zawisło na Krzyżu Świętym, a w postaci Wina Eucharystycznego Obecna ta sama Przenajświętsza Krew, Która Została za nas Przelana. W tajemnicy Najświętszej Eucharystii Święta Ofiara Pana Jezusa Chrystusa z Kalwarii została przeniesiona na Święty Ołtarz. 

Dzięki Darowi Najświętszej Eucharystii mamy wielką Świętą Łaskę uczestniczenia w Najświętszej Ofierze Złożonej przez Pana Jezusa na Krzyżu. Jest to wielka Święta Tajemnica naszej Świętej Wiary.

Pan Jezus Chrystus Zapragnął, byśmy wszyscy mogli brać w udział w JEGO Świętej Ofierze i z Nią się złączyć. Poprzez Słowa, które Zbawiciel Wypowiedział podczas Świętego Przeistoczenia: To czyńcie na Moją Pamiątkę… Przekazał Apostołom i Ich następcom czyli Kapłanom Świętego Kościoła Katolickiego  Świętą Sakramentalną Moc Odprawiania Mszy Świętej; sprowadzenia na Ołtarz Święty Siebie Samego. Każda godnie Sprawowana Msza Święta bezkrwawo uobecnia i ponawia Ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, którą On kiedyś Złożył na Świętym Krzyżu. Poprzez godne uczestnictwo we Mszy Świętej, również i my możemy Ofiarować siebie i nasze życie wraz z Panem Jezusem Chrystusem. 

W Świętej Liturgii Mszy Świętej obecnych jest wiele elementów, które ukazują Jej Najświętszy Ofiarniczy charakter i odtwarzają przebieg Świętej Męki Pana Jezusa Chrystusa. Prawdy te jednak najwierniej oddaje Święta Liturgia Mszy Świętej Trydenckiej.

W Najświętszej Eucharystii sprawowanej w rycie Tradycyjnym (Trydenckim) gesty Kapłanaznaki Krzyża Świętego wielokrotnie kreślone podczas Mszy Świętej, podobnie jak Krzyż Święty ustawiony pośrodku Świętego Ołtarza przypominają, że Msza Święta związana jest nierozerwalnie z Ofiarą Świętego Krzyża. Częste skłony i przyklęknięcia Kapłana mają na celu oddanie najgłębszej Czci Panu Bogu, podobnie jak postawa Kapłana Celebransa,  wraz z Wiernymi wciąż zwróconego przodem ku Panu Jezusowi Chrystusowi Obecnemu w Przenajświętszej Eucharystii. 

Mszy Świętej Trydenckiej nie Odprawia się w językach narodowych, zawsze Celebrowana Jest po łacinie. Język łaciński jest oficjalnym językiem Świętego Kościoła Katolickiego. Jest to od wieków język sakralny Ofiarowany Panu Bogu na służbę do Świętej Liturgii i Świętej Modlitwy. Ma on za zadanie przenosić człowieka z codzienności w świat Sacrum, Świętej rzeczywistości Modlitewnej. Dodatkowo, język łaciński w Świętej Liturgii zapewnia niezmienność Świętych Modlitw i Formuł. Nie podlegał on też nigdy zanieczyszczeniom, np. wulgaryzmami.

Dla przetłumaczenia treści Świętej Liturgii Mszy Świętej Trydenckiej można używać mszaliki i książeczki, ale nie jest to konieczne do godnego i Pobożnego przeżycia Najświętszej Eucharystii.

Msza Święta Tradycyjna była przez wieki jedyną dostępną formą Mszy Świętej. W tak Odprawianej Najświętszej Eucharystii uczestniczyli nasi Dziadkowie, Pradziadkowie oraz wszyscy inni Ludzie z poprzednich Pokoleń, często zupełnie prości, pełni Świętej Wiary…

Uczestnictwo we Mszy Świętej

Podczas każdej Mszy Świętej możemy osobiście spotkać się z Panem Jezusem Chrystusem, przyjąć JEGO do swojego serca i do swojego życia. Bądźmy zawsze wdzięczni naszemu Panu i Zbawicielowi za Jego Największy Dar z Siebie Samego dla nas grzeszników.

Godny udział w Najświętszej Eucharystii jest aktem Świętego Uwielbienia Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, poprzez który osobiście, jak i wraz ze Wspólnotą Kościoła Świętego okazujemy Miłość Panu Bogu – jako naszemu Ukochanemu Stwórcy. Jest to również jeden z podstawowych obowiązków Dziecka Bożego, wynikający z Trzeciego Świętego Bożego Przykazania: Pamiętaj, abyś Dzień Święty Święcił. 

Żadna transmisja Mszy Świętej nie zastąpi osobistego Pełnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze w Świętej Świątyni

By godnie i w pełni przeżyć Dar Najświętszej Eucharystii należy być w stanie Łaski Uświęcającej (bez grzechu ciężkiego) oraz z głębi serca starać się o postawę Świętej Czci wobec Pana Boga i skupienie podczas całej Świętej Liturgii. Godny udział we Mszy Świętej to przede wszystkim godne przyjęcie Pana Jezusa Obecnego w Przenajświętszej Komunii: z rąk Kapłana na kolanach i do ust, jak również Święta Modlitwa wraz ze Wspólnotą Kościoła Świętego: Oddawanie Chwały Panu Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, Święte Przepraszanie za grzechy, Święte Dziękczynienie, a także Święte Przyjmowanie Słowa Bożego w Czytaniach, Psalmach, Ewangelii Świętej i Homilii.

W czasie Mszy Świętej Kapłan Składa Ojcu Niebieskiemu Jego Umiłowanego Syna Pana Jezusa Chrystusa w Ofierze. Również Wierni na mocy swego Kapłaństwa Powszechnego biorą udział w tym Świętym Ofiarowaniu. Powinniśmy składać Panu Bogu w Ofierze całe nasze życie, by ono, jak i życie każdego człowieka zostało Uświęcone i Odnowione poprzez Zbawczą Ofiarę Pana Jezusa Chrystusa.

Złożywszy na Świętym Ołtarzu wszystkie nasze powszednie sprawy, trudy, cierpienia, radości i nadzieje otrzymamy Bożą Odpowiedź – Komunię Przenajświętszą…

Przyjmowanie Pana Jezusa Chrystusa w Świętej Komunii

Do Pełnego uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii konieczne jest Godne przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej – na klęcząco, do ust i z rąk Kapłana. Przeszkodą w przystępowaniu do Komunii Świętej jest trwanie w grzechu ciężkim. Należy wówczas uzyskać Boże Przebaczenie w Świętym Sakramencie Pojednania i Pokuty. Przystępowanie do Komunii Przenajświętszej w stanie grzechu ciężkiego jest świętokradztwem, bardzo rani Pana Jezusa i rodzi tragiczne skutki dla człowieka. 

Nie należy rezygnować z przyjęcia naszego Pana i Zbawiciela bez powodu. Poprzez Komunię Świętą jednoczymy się z NIM SAMYM najgłębiej, jak jest to możliwe tu na ziemi wraz ze wspólnotą Świętego Kościoła Katolickiego. To wyjątkowe Zjednoczenie z Panem Jezusem Chrystusem jest dla nas zadatkiem Nieba… uwalnia nas od grzechów lekkich… chroni przed popadnięciem w grzechy ciężkie… umacnia w czynieniu Dobra… rodzi Świętość, Wiarę, Nadzieję, Miłość i Pokój…

SAM nasz Zbawiciel bardzo Pragnie Spotykać i Jednoczyć się z każdym Człowiekiem, dlatego każda Komunia Święta Jest Największym Dobrodziejstwem dla nas ludzi i dla całego Świętego Kościoła oraz świata. Dziękujmy Panu Jezusowi Chrystusowi za Ten Przenajświętszy Cud.

Po zakończeniu Najświętszej Eucharystii pozostańmy, również po opuszczeniu Świętej Świątyni, w postawie ufnego i uległego Ofiarowania i Zawierzenia Panu Bogu każdej chwili naszego życia. Czyńmy to jednocząc się z Mateńką Bożą Maryją Niepokalaną Królową – Najpokorniejszą Służebnicą Pańską…

Każda Msza Święta powinna zmienić nas, kształtować nasze życie na coraz lepsze, Świętsze…

Przenajświętsza Eucharystia to Najpiękniejszy Dar, Jaki można Ofiarować drugiej Osobie.

Możemy dzielić się Największym Darem naszego Zbawiciela z Innymi poprzez zamawianie Mszy Świętej w Ich intencji.

Przenajświętsza Eucharystia może być Odprawiona przez Kapłana w intencji dziękczynnej, zadośćuczynienia czy prośby, a także za bliskie nam Osoby – żyjące lub zmarłe, za sprawy związane z naszym życiem, a także sprawy Świętego Kościoła, naszej Ojczyzny czy całego świata.

Powierzone przez nas intencje będą przez Kapłana przedstawione i Ofiarowane Ojcu Niebieskiemu w zjednoczeniu z Przenajświętszą Ofiarą Pana Jezusa i za Wstawiennictwem Maryji Matki Bożej Niepokalanej i Królowej.

Zamawiając Najświętszą Eucharystię należy złożyć Ofiarę pieniężną, według osobistego uznania i możliwości lub w wysokości wyznaczonej w danej Parafii. Ofiara przeznaczona jest na utrzymanie Świętego Kościoła i Osób w Nim posługujących, w szczególności Kapłana Odprawiającego zamawianą Mszę Świętą.

Rodzaje intencji Mszy Świętych:

 • Jednorazowa – Kapłan Odprawia jedną Mszę Świętą w danej intencji, można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę)
 • Zbiorowa – jeden Kapłan Odprawia jedną Mszę Świętą, składając Ją w kilku intencjach
 • Wieczysta Zbiorowa – Msze Święte wyłącznie w intencji Osób, Odprawiane codziennie, a czasem kilka razy dziennie. Osoba wpisana do Księgi Wieczystej np. w Świętym Zgromadzeniu Zakonnym ma udział w Przenajświętszych Eucharystiach za życia, jak również po śmierci, bez konieczności czynienia dodatkowych adnotacji
 • Gregoriańska – intencja za jedną zmarłą Osobę, intencję taką Odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni

Zamówiona intencja zawsze musi być godziwa – nie wolno Ofiarowywać Owoców Mszy Świętej w intencjach z natury swej złych, np. życząc komuś czegoś złego.

Mszę Świętą można zamówić w każdej godziwej intencji, na przykład:

 • Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy…
 • Przebłagalna o Darowanie win…
 • Dziękczynienia za otrzymane Święte Łaski…
 • O Bożą Pomoc, Błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej Maryji Niepokalanej i Królowej dla…
 • O Święte Nawrócenie …
 • O Dobrą Świętą Spowiedź…
 • O Szczęśliwą śmierć…
 • O Świętą Łaskę Nieba dla Konających…
 • Za żyjące Osoby i Zmarłych…
 • O Dar Nieba dla Zmarłego…
 • Za Zmarłego… w trzydziesty dzień po śmierci, w rocznicę śmierci…
 • Za Dusze w Czyśćcu cierpiące..
 • O Święte Dary Ducha Świętego…
 • O Święte Nawrócenie z nałogu…
 • O Uzdrowienie z choroby…
 • O Pokój i Szczęście w Rodzinie…
 • O szczęśliwą operację i zdrowie…
 • O Dobry wybór drogi życiowej…
 • O szczęśliwe Rozwiązanie oraz o zdrowie dla Matki i Dzieciątka…
 • O Święte Powołania Kapłańskie, Zakonne i Misyjne…
 • W intencjach Świętego Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • O Pomoc w nauce, o zdanie egzaminu…
 • O rozwiązanie trudnej sprawy…
 • O Boże Błogosławieństwo z okazji Urodzin (Imienin, Jubileuszu…)…
 • O Boże Błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej Maryji, Niepokalanej i Królowej w Rocznicę zawarcia Świętego Sakramentu Małżeństwa…

Gdy nie chcemy, aby publicznie przeczytano treść intencji lub nie potrafimy jej zapisać, można użyć uniwersalnego zwrotu:

 • W intencji…  intencjach Panu Bogu wiadomych

Intencje Mszalne można zamawiać przeważnie w Zakrystii lub Kancelarii Parafialnej.

Coraz częściej możliwe jest zamawianie Mszy Świętych przez internet lub telefon:

 Przenajświętsza Eucharystia Jednoczy Niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie.

za: Święty Jan Paweł II

Msza Święta Tak Wielkiej Jest Wartości, iż gdyby na jednej szali położono wszystkie cnoty i dobre uczynki wszystkich Ludzi i wszystkich Aniołów, a nawet Królowej Aniołów i Ludzi – gdyby zebrano razem tę Cześć i Miłość, jaką Panu Bogu mogą oddawać wszystkie stworzenia przez całą Wieczność – gdyby Pan Bóg Stworzył tysiąc innych światów i Zaludnił je milionami Serafinów Wielbiących i Błogosławiących Stwórcę, wszystko nie byłoby Panu tak Miłe i nie przyniosłoby Mu tyle Chwały, ile Jedna Msza Święta: w Niej bowiem Ofiaruje Się Sam Syn Boży Ojcu Niebieskiemu, a więc Ofiara Ta Jest Nieskończonej Wartości.

za: Święty Józef Sebastian Pelczar

Gdyby Ludzie znali Wartość Przenajświętszej Eucharystii, służby porządkowe musiały by kierować ruchem u wejścia do Świętych Kościołów.

za: Święta Teresa z Lisieux

Rodzaje intencji Mszy Świętych:

 • Jednorazowa – Kapłan odprawia jedną Mszę Świętą w danej intencji, można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę)
 • Zbiorowa – jeden Kapłan odprawia jedną Mszę Świętą, składając Ją w kilku intencjach
 • Wieczysta Zbiorowa – Msze Święte wyłącznie w intencji Osób, odprawiane codziennie, a czasem kilka razy dziennie. Osoba wpisana do Księgi Wieczystej np. w Zgromadzeniu Zakonnym ma udział w Przenajświętszych Eucharystiach za życia, jak również po śmierci, bez konieczności czynienia dodatkowych adnotacji
 • Gregoriańska – intencja za jedną zmarłą Osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni

Zamówiona intencja zawsze musi być godziwa – nie wolno ofiarowywać owoców Mszy Świętej w intencjach z natury swej złych, np. życząc komuś czegoś złego.

Mszę Świętą można zamówić w każdej godziwej intencji, na przykład:

 • Dziękczynienia za otrzymane Święte Łaski…
 • Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy…
 • Przebłagalna o darowanie win…
 • O Bożą Pomoc Błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej dla…
 • O nawrócenie i przemianę życia…
 • O dobrą Świętą Spowiedź…
 • O szczęśliwą śmierć…
 • O Świętą Łaskę Nieba dla Konających…
 • Za żyjące Osoby i Zmarłych…
 • O Dar Nieba dla Zmarłego…
 • Za Zmarłego… w trzydziesty dzień po śmierci, w rocznicę śmierci…
 • Za Dusze w Czyśćcu cierpiące..
 • O Dary Ducha Świętego…
 • O nawrócenie z nałogu…
 • O uzdrowienie z choroby…
 • O pokój i szczęście w Rodzinie…
 • O szczęśliwą operację i zdrowie…
 • O dobry wybór drogi życiowej…
 • O szczęśliwe Rozwiązanie oraz o zdrowie dla Matki i Dziecka…
 • O Święte Powołania Kapłańskie, Zakonne i Misyjne…
 • W intencjach Świętego Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • O Dary Ducha Świętego, o Pomoc w nauce, o zdanie egzaminu…
 • O rozwiązanie trudnej sprawy…
 • O Boże Błogosławieństwo z okazji urodzin (imienin, jubileuszu…)…
 • O Boże Błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej Królowej Maryi, Niepokalanie Poczętej w Rocznicę Sakramentalnego Ślubu…

Gdy nie chcemy, aby publicznie przeczytano treść intencji lub nie potrafimy jej zapisać, można użyć uniwersalnego zwrotu:

 • W intencji, w intencjach Panu Bogu Wiadomych

Intencje Mszalne można zamawiać przeważnie w Zakrystii lub Kancelarii Parafialnej.

Coraz częściej możliwe jest zamawianie Mszy Świętych przez internet lub telefon:

Przy zamawianiu intencji składana jest dobrowolna ofiara pieniężna. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję.

Ofiara przeznaczona jest na utrzymanie Świętego Kościoła i Osób w Nim posługujących, w szczególności Kapłana odprawiającego zamawianą Mszę Świętą.

Święte Słowa

Życie Wiekuiste musi się już tu na ziemi zapoczątkować przez Komunię Świętą. Każda Komunia Święta Czyni Cię zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność z Panem Bogiem.

Pan Jezus Chrystus do Świętej Siostry Faustyny

Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam (…) zazdrościli: (… ) przyjmowania Komunii Świętej…

za: Święta Siostra Faustyna

 

Przenajświętsza Eucharystia Jest nam Dana po to, abyśmy się stali Jednym Ciałem i Jedną Krwią z Chrystusem.

 za: Święty Cyryl Jerozolimski

Aby przygotować dla naszych dusz Przenajświętszy Sakrament Tak Wielkiej Miłości potrzeba było Niezmierzonej Mocy Boga Ojca, Najwyższej Mądrości Syna i Słodkiej Dobroci Ducha Świętego.

 za: Święty Albert

Wiem, że na tym Świętym Ołtarzu Kochasz mnie Tą Samą Miłością, Jaką mnie Kochałeś, kiedy Swoje Boskie Życie Trawiłeś wśród tylu Goryczy Świętego Krzyża!

 za: Święty Alfons Maria Liguori

Przenajświętsza Ofiara Ołtarza Jest Sprawowana ku czci Świętych, którzy radują się w Raju, dla Dobra tych, którzy jeszcze żyją na tym świecie oraz dla wyzwolenia Dusz Wybranych w Czyśćcu cierpiących.

za: Święty Albert Wielki

Tylko ten może brać udział w Przenajświętszej Eucharystii, kto wierzy, że prawdą jest, czego uczymy, kto także został zanurzony w Wodzie Odradzającej i Przynoszącej odpuszczenie grzechów, i żyje tak, jak Nauczał Chrystus.

za: Święty Justyn

Pan Przyznaje nam wszystko To, o co we Mszy Świętej Go poprosimy, a nawet więcej, bo Daje nam To, o Co nawet nie myślimy prosić, a Co nam jest potrzebne.

za: Święty Girolamo

Święta Modlitwa połączona z Ofiarą Mszy Przenajświętszej Ma Cudowną Moc, Napełnia duszę Niebiańskim Pocieszeniem.

za: Święty  Franciszek Salezy

Niezwykły To Stół, przy Którym Sam Gospodarz Staje Się Pokarmem. Nikt siebie nie daje za pokarm; Czyni tak jedynie Chrystus Pan. Zrozumieli Męczennicy, Co spożywali i pili, skoro odpłacili Tym Samym.

Wszystkie kroki Człowieka, który idzie, aby wysłuchać Mszy Świętej, są ponumerowane przez Świętego Anioła i każdemu będzie przyznana Najwyższa Nagroda w tym i Wiecznym Życiu.

za: Święty Augustyn

Wyświetleń: 2580