Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Pan Jezus Chrystus Król Wszechświata

(…) Syn Człowieczy Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają GO przed NIEGO. Powierzono JEMU Panowanie, Chwałę i Władzę Królewską, a służyły JEMU wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie JEGO Jest Wiecznym Panowaniem, Które Nie Przeminie, a JEGO Królestwo Nie Ulegnie zagładzie.  

Księga Daniela 7.4 

Liturgia Uroczystości Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

https://www.missalemeum.com/pl/2024-10-27

Uroczystość Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ustanowiona została 11 grudnia 1925 r. przez Papieża Piusa XI. Święto początkowo obchodzono w ostatnią Niedzielę października, później reforma posoborowa przeniosła tę Uroczystość na ostatnią Niedzielę Roku Liturgicznego.

Ojciec Święty Pius XI przeznaczył na obchody Uroczystości Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ostatnią Niedzielę października jako dzień sąsiadujący z dniem 1 listopada – Uroczystością Wszystkich Świętych oraz dniem 2 listopada – Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych. Papież Pius XI pragnął wskazać na Świętą Władzę Pana Jezusa Chrystusa Króla, Która Obejmuje Kościół Święty Walczący na ziemi, Triumfujący w Niebie i Cierpiący w Czyśćcu. Władzę tę symbolizują być może Trzy Korony przedstawiane na niektórych Tradycyjnych Świętych Wizerunkach Pana Jezusa Chrystusa Króla. Trzy Diademy mogą również oddawać inną Potrójną Świętą Władzę Pana Jezusa Chrystusa: Kapłańską, Prorocką i Królewską.

Warto zauważyć, że podobnie, z trzech Koron składała się Tiara Papieska, przez wiele stuleci używana przez Papieży. Tiara Ojca Świętego była prawdopodobnie wyrazem Godności Urzędu Papieskiego, sprawowanego dla kontynuacji Świętej Misji Pana Jezusa Chrystusa.

Fragmenty Encykliki Quas Primas Papieża Pius XI ustanawiającej Święto Pana Jezusa Chrystusa Króla.

“(…) Im więcej niegodnie pomija się milczeniem na międzynarodowych Zebraniach i w Sejmach Najsłodsze Imię Zbawcy Naszego, tym głośniej należy Je Wielbić i dobitniej stwierdzać Prawa Królewskiej Godności i Władzy Pana Jezusa Chrystusa.”

“W przyszłości nie zajaśnieje pewna Nadzieja stałego Pokoju między Narodami, dopóki tak Jednostki, jak Państwa stronić będą i zaprzeczać Panowaniu Zbawcy Naszego.

“Przeto wezwaliśmy, by Pokoju Chrystusowego szukano w Królestwie Chrystusowym (…) przywracając Panowanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa.”

“Kiedy zastanawialiśmy się nad najważniejszymi przyczynami tych nieszczęść, jakie przygniatają ludzi i z nimi się zmagają, wówczas otwarcie wskazaliśmy, iż tego rodzaju nawałnica zła (…) nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Pana Jezusa Chrystusa i Jego Najświętsze Prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego.”

 „Nie skądinąd bowiem Szczęście dla Państwa, a skądinąd dla Człowieka: ponieważ Państwo, to nic innego, jak zgodny Zespół Ludzi”.

“Niechże więc Rządcy Państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim Narodem oddać Królestwu Chrystusowemu publicznych oznak Czci i Posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą Powagę i przyczynić się do pomnożenia Pomyślności Swej Ojczyzny”.

“Jeżeli więc teraz nakazaliśmy, aby cały Katolicki świat Czcił Pana Jezusa Chrystusa jako Króla, to przez to chcemy zaradzić potrzebom dzisiejszych czasów i podać szczególne lekarstwo na zarazę, jaka nawiedziła społeczeństwo ludzkie. A tą zarazą jest tzw. laicyzm, czyli zeświecczenie, jego błędy i niecne dążenia: a zbrodnia ta, jak Wam wiadomo, Czcigodni Bracia, nie naraz dojrzała, lecz od dawna już kryła się wśród Państw. Zaczęto bowiem od zaprzeczenia Panowania Pana Jezusa Chrystusa nad wszystkimi Narodami; odmówiono Kościołowi Świętemu Władzy Nauczania ludzi, Ustanawiania Praw, Rządzenia Narodami, którą to Władzę otrzymał Kościół Święty od Samego Pana Jezusa Chrystusa, by ludzi prowadzić do Szczęśliwości Wiekuistej. Zaczęto tedy powoli zrównywać Religię Chrystusową z innymi fałszywymi i stawiać ją niegodziwie wprost w tym samym rzędzie; a następnie poddano ją Władzy świeckiej i wydano ją prawie na samowolę Panujących i Rządów; … Nie brakło też Państw, które uważały, że mogą obejść się bez Pana Boga i że ich religia, to bezbożność i lekceważenie Pana Boga.”

“Obchodzenie tego Święta napomni także Państwa, że tak Jednostki, jak i Władze i Rządzący mają obowiązek Czcić publicznie Pana Jezusa Chrystusa i Pana Jezusa Chrystusa słuchać; przywiedzie im bowiem na myśl ów Sąd Ostateczny, na Którym Pan Jezus Chrystus, nie tylko Usunięty z Życia Publicznego, lecz także przez wzgardę Zlekceważony i Zapoznany, bardzo surowo Pomści tak wielkie zniewagi.”

Za: Papież Pius XI

Słowa Papieża Leona XIII

“Panowanie Pana Jezusa Chrystusa mianowicie Rozciąga się nie tylko na ludy Katolickie lub jedynie na tych, którzy Obmyci w Świętym Sakramencie Chrztu Świętego, w rzeczywistości prawnie należą do Kościoła Świętego, chociaż albo błędne mniemania uwiodły ich na bezdroża albo niezgoda rozdziela od Miłości: lecz Obejmuje Ono także wszystkich niechrześcijan, tak, że cały Ród Ludzki prawdziwie należy do Królestwa Pana Jezusa Chrystusa. I nie ma tu żadnej różnicy między Jednostkami, Rodzinami czy Państwami, ponieważ ludzie złączeni w społeczeństwie niemniej podlegają Świętej Władzy Pana Jezusa Chrystusa, jak Jednostki. 

Zaiste ON Jest Źródłem Zbawienia dla pojedynczych ludzi, jak i dla ogółu.”

Za: Papież Leon XIII

Święte Modlitwy

 

Święty Akt Przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W jedności z Pasterzami Świętego Kościoła w Polsce klękamy przed TOBĄ, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, Zawierzyć i Poświęcić TOBIE naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec Nieba i ziemi, że Twego Królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że TY Panie Jezu Chryste Jeden Masz do nas Święte i nigdy nie wygasłe Prawa. Dlatego z Pokorą chyląc swe czoła przed TOBĄ, Panie Jezu Chryste – Królem Wszechświata, uznajemy  Twe Święte Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc Uwielbić Majestat Twej Potęgi i Chwały, z wielką Wiarą Świętą i Miłością wołamy: Króluj nam Panie Jezu Chryste!

W naszych Sercach – Króluj nam Panie Jezu Chryste!

W naszych Rodzinach – Króluj nam Panie Jezu Chryste!

W naszych Parafiach – Króluj nam Panie Jezu Chryste!

W naszych Szkołach i Uczelniach – Króluj nam Panie Jezu Chryste!

W Środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Panie Jezu Chryste!

W naszych Urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Panie Jezu Chryste!

W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Panie Jezu Chryste!

W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Panie Jezu Chryste!

Błogosławimy CIĘ i Dziękujemy TOBIE Panie Jezu Chryste:

Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Panie Jezu Chryste nasz Królu, Dziękujemy!

Za łaskę Chrztu Świętego i Przymierze z naszym Narodem Zawarte przed wiekami – Panie Jezu Chryste nasz Królu, Dziękujemy!

Za Macierzyńską i Królewską Obecność Matki Bożej Maryji Niepokalanej Królowej w naszych dziejach – Panie Jezu Chryste nasz Królu, Dziękujemy!

Za Twoje Wielkie Miłosierdzie Okazywane nam stale – Panie Jezu Chryste nasz Królu, Dziękujemy!

Za Twą Wierność mimo naszych zdrad i słabości – Panie Jezu Chryste nasz Królu, Dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Najświętszemu Sercu Panie Jezu Chryste, przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od Wiary Świętej, za brak Miłości względem CIEBIE i Bliźnich. Przepraszamy CIĘ, Panie Jezu Chryste za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Świętemu Panowaniu i Twemu Świętemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego Świętego Prawa:

Przyrzekamy bronić Twej Świętej Czci, głosić Twą Królewską Chwałę – Panie Jezu Chryste nasz Królu, Przyrzekamy!

Przyrzekamy pełnić Twoją Przenajświętszą Wolę i strzec Prawości naszych Sumień  – Panie Jezu Chryste nasz Królu, Przyrzekamy!

Przyrzekamy troszczyć się o Świętość naszych Rodzin i Chrześcijańskie Wychowanie Dzieci – Panie Jezu Chryste nasz Królu, Przyrzekamy!

Przyrzekamy budować Twoje Królestwo i bronić Go w naszym Narodzie – Panie Jezu Chryste nasz Królu, Przyrzekamy!

Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Świętego Kościoła i strzec jego Świętych Praw – Panie Jezu Chryste nasz Królu, Przyrzekamy!

Jedyny Władco Państw, Narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy TOBIE Państwo Polskie i Rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty Władzy sprawowały rządy Sprawiedliwie i stanowiły Prawa zgodne ze Świętymi Prawami Twoimi.

Panie Jezu Chryste Królu, z ufnością Zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi Drogami. Obdarz ich swą Świętą Łaską, Oświeć Mocą Ducha Świętego i wszystkich nas Doprowadź do wiecznej Jedności z Panem Bogiem Ojcem.

W imię Miłości Bratniej Zawierzamy Tobie, Panie Jezu Chryste wszystkie Narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego Polskiego Krzyża. Spraw, by rozpoznały w TOBIE swego Prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Pana Boga Ojca na dobrowolne poddanie się TWOJEMU Świętemu Panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych Serc, Racz Uczynić Serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch Zstąpi i Odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech Wspiera nas w realizacji Zobowiązań płynących z tego Świętego Narodowego Aktu, Chroni od zła i Dokonuje naszego Uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Matki Bożej Maryji składamy nasze Postanowienia i Zobowiązania. Matczynej Opiece Królowej Polski i Wstawiennictwu Świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się Powierzamy.

Króluj nam Panie Jezu Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, Króluj w każdym Narodzie – na większą Chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla Zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały Objęło Twe Królestwo: Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju.

 

Święta Modlitwa do Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Kardynała Adama Sapiehy (1927 rok)

O Panie Jezu Chryste, Władco serc naszych i Królu Wieków Nieśmiertelny, 

Przyrzekamy Tobie Uroczyście, że przy Tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Tobie Panie Jezu Chryste, że Nieskalanego Sztandaru Twojego nie splamimy, że Chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem.
Ślubujemy Tobie Panie Jezu Chryste, że w Wierze Świętej Katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech Dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Panie Jezu Królu, i Twojej Świętej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez Łaskę Świętą. 

Króluj w Rodzinach przez Cnoty Rodzinne. Króluj w Szkołach przez prawdziwie Katolickie Wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez Sprawiedliwość i Zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie!
Niech Sztandar Twój Powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech Ogarnie całą naszą ziemię!
Amen.

za: Kardynał Adam Sapieha z 1927 roku

 

Święta Modlitwa do Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (1931 rok)

Panie Jezu Chryste, Który Stojąc przed Piłatem, Sam Raczyłeś całemu rodzajowi ludzkiemu Oznajmić, iż Królem Jesteś i na to na świat Przyszedłeś, aby Swe Królewskie Panowanie nad wszystkimi duszami Rozciągnąć. Przyjmij Łaskawie ode mnie, najniższego z poddanych Twoich, Hołd i uniżony Pokłon, jaki się Twemu Majestatowi należy.
Wszechmogący, Wieczny Panie Boże, Któryś w Umiłowanym Synu Twoim, Królu Wszechświata, wszystko Odnowić Postanowił, Spraw Łaskawie, aby wszystkie Narody świata, pod Pana Jezusa Chrystusa Najsłodsze Berło się poddały. Udziel, Chryste Panie, Któryś Krew Swą Najświętszą za nas i poddanych Twoich Przelać Raczył, Daru Zgody, Jedności i Pokoju wśród Narodów świata. A również Daru Zgody, Jedności i Pokoju w moim Narodzie Polskim. I niech to będzie Twój Boski, na Miłości oparty Pokój, według Twoich Słów: »Pokój Mój Daję Wam, Pokój Mój Zostawiam Wam«.
Prosimy Cię Panie Jezu Chryste, Miłościwy Panie nasz i Królu, abyśmy w Chlubnej, pod Twoim Sztandarem Walce, nigdy nie ustawali, a po tym ziemskim życiu, w Niebieskiej Krainie, z Tobą Panie Jezu Chryste, na wieki Królowali. Który Żyjesz i Królujesz z Panem Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Pan Bóg na Wieki Wieków. Amen.

za: Perły Modlitw: Zbiór najprzedniejszych Modlitw na cały rok i w szczególnych potrzebach. (1931r.)

 

Święte Wizerunki Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata do nabycia w Warsztaciku Świętego Józefa.

Wyświetleń: 29

Skip to content