Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Pismo Święte

Nie samym chlebem Żyje Człowiek, lecz każdym Słowem, Które Pochodzi z Ust Bożych (Mt 4,4)

Pismo Święte to Święte Słowo Boże Skierowane do każdego Człowieka.

Kościół Święty Uznaje Święte Księgi Starego i Nowego Testamentu za Święte, ponieważ Powstały One pod Natchnieniem Ducha Świętego i Pan Bòg Objawił w Nich Siebie Samego i Swą Świętą Prawdę.

Biblia Święta była Spisywana przez wielu pisarzy na przestrzeni ponad tysiąca pięciuset lat. Oryginalnie Powstała w dwóch językach: hebrajskim i greckim. Obecnie Pismo Święte Tłumaczone Jest na niemal wszystkie języki świata.

 

PISMO ŚWIĘTE ONLINE

Co Zawiera Pismo Święte 

Na Pismo Święte Składa się Święty Stary i Święty Nowy Testament. Nie można jednak rozdzielać tych Świętych Ksiąg, ponieważ tylko razem przyjęte Stanowią całość Objawionej przez Pana Boga Świętej Prawdy.

Święty Nowy Testament jest kontynuacją Świętego Starego Testamentu i Dopełnia Go, a Nie Unieważnia.

Księgi Świętego Starego Testamentu Przedstawiają dzieje Stworzenie świata i Ludzkości, w szczególności zaś, losy Narodu Izraelskiego – Narodu Wybranego, z którego Pochodzi Pan Jezus Chrystus.

Znad całej historii Izraelitów, ich wędrówki do Ziemi Obiecanej, pełnej trudów i walk, zwycięstw ale i przegranych, Wyłania się Dobroć, Miłość i Sprawiedliwość Pana Boga. Ponad wszystkim Objawia się Święta Opatrzność i Święte Miłosierdzie Boże, które nie Opuszcza nigdy Człowieka, który pragnie Podążać za Świętym Głosem Bożym.

W Świętym Starym Testamencie Pan Bóg Zawarł z Człowiekiem Święte Przymierze – Objawił Swe Święte Prawo – Święty Dekalog i Zobowiązał Swój Lud do Jego przestrzegania, Przyrzekając w zamian Prawdziwe Szczęście i Błogosławieństwo.

Święty Nowy Testament Jest Wypełnieniem Świętego Przymierza z góry Synaj. Wypełnienie Świętej Obietnicy Bożej o Ocaleniu upadłej przez grzech pierworodny Ludzkości Dokonuje Się dzięki Przyjściu Mesjasza – Pana Jezusa Chrystusa, dzięki Jego Przenajświętszemu Dziełu Odkupienia.

 

Cały Nowy Testament jest Świętym Hymnem na Cześć Nowego Życia dla tego, kto Wierzy w Pana Jezusa Chrystusa i Żyje w Jego Słowach

za Świętym Janem Paweł II

 

Po Dokonaniu Przenajświętszej Ofiary na Świętym Krzyżu, Święta Łaska Zbawcza Rozlewa się już nie tylko na Naród Wybrany, ale Dotyczy każdego, kto Uwierzy i Przyjmie Ją – Przyjmie Pana Jezusa Chrystusa jako swego Jedynego Króla i Zbawcę.

Cztery Święte Ewangelie Świętego Nowego Testamentu stanowią zapis Świętej Historii Życia i Świętych Dzieł Pana Jezusa Chrystusa, Których Dokonał On z Miłości do Człowieka. Opisują One również najważniejsze momenty z Ziemskiego Życia Matki Najświętszej Niepokalanej Królowej Maryi, Apostołów i Uczniów oraz początki działalności Kościoła Świętego.

Historia Zbawienia Objawiona w Świętych Ewangeliach ogarnia m.in. Zwiastowanie Mateńce Najświętszej, Narodzenie Pana Jezusa Chrystusa, Cuda Uzdrowienia i Uwolnienia Dokonane przez Zbawiciela, Ustanowienie Najświętszej Eucharystii, Świętą Mękę, Świętą Śmierć i Święte Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa czyli Najświętszą Ofiarę Zbawczą, a także Jego Chwalebne Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie Matki Najświętszej i Ukoronowanie Maryi Niepokalanej na Królową Nieba i ziemi.

Święty Nowy Testament Zawiera również Objawienie Świętego Planu Bożego dotyczącego końca dziejów świata i Ludzkości, Świętego Sądu i Ostatecznego Zwycięstwa Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, Maryi Królowej Niepokalanej i Świętych Dusz nad szatanem i złem.

 

Święte Słowo Boże w Świętej Liturgii

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak Słowo, Które Wychodzi z Ust Moich, Nie Wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw Nie Dokona Tego, co Chciałem, i Nie Spełni Pomyślnie Swego Posłannictwa. (Iz 55,10-11)

Święty Kościół Włączył Święte Słowo Bożego do Liturgii Świętej. Poprzez Święte Czytania, Święte Psalmy, a najbardziej poprzez Ewangelię Świętą, Przedstawia Wiernym Święte Życie Pana Jezusa Chrystusa, Jego Świętą Naukę i Jego Święte Dzieła.

Najświętsza Eucharystia jako Święty Czas Trwania przed Świętym Obliczem Samego Pana Boga to najlepszy czas, by poznać, zrozumieć i przyjąć Święte Słowo Boże.

Na znak ogromnej Czci, Uwielbienia i Szacunku, jaki składa Kościół Święty Swemu Najwyższemu Nauczycielowi, podczas uroczystych Mszy Świętych następuje okadzanie Pisma Świętego dymem kadzidła.

Ten Święty Akt ma również na celu ukazanie Wiernym, jak bardzo należy Szanować i Doceniać Święte Słowo Boże, jak Obcować z Nim…a następnie wprowadzać Je w Święty Czyn…

 

W jakim celu należy czytać Pismo Święte

Pobożna lektura Pisma Świętego prowadzi do do głębokiego kontaktu i rozmowy z Panem Bogiem…i To samo z siebie jest wspaniałym Owocem Spotkania Świętego Słowa Bożego z Człowiekiem…

Godne zgłębianie Pisma Świętego jest drogą do Poznania Pana Boga i Uświęcenia własnej Osoby.

 

Nie Znać Pisma Świętego, to Nie Znać Chrystusa

za Świętym Hieronimem

 

W Biblii Świętej Ukazuje się nam Pan Bóg Ojciec, Duch Święty, a najbliżej Sam Pan Jezus Chrystus – Święty  Bóg i Święty Człowiek – Przenajświętszy Wzór wszystkich Cnót i Świętości. Następnie Najświętsza Maryja Królowa Niepokalana, Święty Józef oraz Szereg Świętych Patriarchów, Świętych Proroków, Świętych Apostołów, Świętych Uczniów i Świętych Męczenników.

Poznanie Trójcy Przenajświętszej, Mateńki Najświętszej i Świętego Nieba przynosi Święty Owoc – głębszą Miłość ku Swemu Świętemu Stwórcy i Zbawicielowi, jak i ku Bliźniemu.

Rodzi też Ono Święte Pragnienie jak największej Bożej Chwały oraz Świętości…by Być Świętym, tak jak Święty Jest Pan Bóg.

Pismo Święte jest źródłem Świętej Łaski i Siły,  gdyż Zawiera wiele Świętych Prawd Religijnych i Moralnych, a przez To Wskazuje właściwy kierunek do Wiecznego Zbawienia.

Cała Biblia Święta Przepełniona jest Świętymi Modlitwami.Tu Została nam Objawiona Święta Modlitwa Pańska “Ojcze Nasz” podyktowana przez Samego Świętego Zbawiciela, a także Święta Modlitwa Arcykapłańska Pana Jezusa Chrystusa, Pozdrowienie Anielskie “Zdrowaś Maryjo”, Święte Magnificat oraz Święte Psalmy, które uczą jak Święcie Żyć, Święcie Wielbić Pana Boga…Święcie Dziękować…Święcie Radować się…Święcie Żałować i Przepraszać za grzechy… a także Święcie Pokutować…

 

Jak czytać Słowo Boże

Kościół Święty Naucza, że Godna lektura Pisma Świętego wymaga odpowiedniego – Cnotliwego usposobienia; Pokory, Szacunku, Wiary i Zaufania Duchowi Świętemu –  Przenajświętszemu Źródłu Natchnienia Biblijnego.

Przed rozpoczęciem czytania Biblii Świętej konieczne jest uświadomienie sobie Świętej Obecności Pana Boga w Jego Świętym Słowie Objawionym.

Bardzo pożyteczna jest Święta Modlitwa o Światło Ducha Świętego, szczególnie o Święty Dar Rozumu, aby Pan Bóg Uzdolnił nas do Przyjęcia głębokich Świętych Prawd, którymi Pismo Święte Jest przepełnione. Bez Świętej Łaski i Pomocy Bożej nie są One dostępne dla Ludzkiego rozumu…..

Według słów Świętego Augustyna, Święte Słowo Boże powinniśmy czytać w następujący sposób:

 

Dla przypomnienia naszej Świętej Wiary; dla rozradowania naszej Świętej Nadziei; dla pobudzenia naszej Świętej Miłości…
…Opuszcza się, czego zrozumieć nie można, a zbiera Święty Pożytek z tego, co się zrozumiało

 

Aby słyszeć Święty Głos Boży podczas lektury Świętej Biblii, należy otworzyć swoje serce na osobisty kontakt z Panem Bogiem, Który w Swoich Świętych Słowach Zwraca się do każdego ze Swych Dzieci Osobiście…

 

Od początku Stworzenia Święty Bóg Prowadzi Święty Dialog z Człowiekiem, a Pismo Święte jest właśnie jednym z elementów tego Świętego Odwiecznego Dialogu.

za Soborem Watykańskim II

 

Kościół Święty Stróżem i Tłumaczem Pisma Świętego 

Kościół Święty Podaje bardzo ważną zasadę dotyczącą czytania Pisma Świętego podkreślając, aby korzystać wyłącznie z przekładów, które posiadają aprobatę Świętych Władz Kościoła Katolickiego czyli Imprimatur.

Przekład Pisma Świętego powinien być opatrzony komentarzem i wyjaśnieniem trudnych fragmentów tekstu, by Wierni mogli zrozumieć Święte Słowo Boże, zgodnie z sensem podanym przez Święty Urząd Nauczycielski Kościoła Świętego.

 

Święte Słowa

 

Tutaj znajdą prawdziwą Pociechę i Boską Moc w Cierpieniu ci, których przygniatają i przytłaczają bóle oraz nieszczęścia. Tutaj, w Ewangeliach Świętych, przed zmiażdżonym, grozą przejętym Rodzajem Ludzkim Ukazuje się Pan Jezus Chrystus, Najwyższy, Najdoskonalszy Ideał Sprawiedliwości, Miłości i Miłosierdzia, Otwierając Źródło Boskiej Łaski, bez Której Narody oraz ich Przywódcy nie mogą sprawić ani utrzymać żadnej Zgody ani Spokoju.Tutaj wreszcie Poznają wszyscy Pana Jezusa Chrystusa, Który Jest Głową wszelkiego Księstwa i Zwierzchności (Kol 2, 10) i który Się nam Stał Mądrością od Pana Boga i Sprawiedliwością, i Poświęceniem, i Odkupieniem (1 Kor 3, 11)5

za Ojcem Świętym Piusem XII

 

Spraw sobie Pismo Święte, jako Lekarstwo dla Duszy.

za Świętym Janem Chryzostomem

 

Czemuż przyrównam Święte Słowo Boże, jeśli nie kamieniowi, w którym ogień się kryje, a który w ręku trzymany zimnym się wprawdzie być wydaje, lecz uderzony żelazem – sypie iskrami. Tak z tego, co przedtem w ręku zimnym było, bucha ogień, który później zapłonie.

za Świętym Grzegorzem Wielkim

 

Wszystko, co czytamy w Świętych Księgach, Jaśnieje i Promienieje już samą szatą zewnętrzną, lecz gdy się dotrze do Właściwej Treści – wprost Olśniewa. Chcesz skosztować słodkie jądro orzecha – skrusz skorupę.

za Świętym Hieronimem

 

Pismo Święte Stoi przed oczyma umysłu jako Zwierciadło, w Którym odbija się wewnętrzne nasze oblicze. W Nim bowiem widzimy swoją brzydotę, w Nim spostrzegamy swoje piękno. Z Niego dowiadujemy się, ileśmy postąpili, i wreszcie z Niego poznajemy, jak dalecy jesteśmy od postępu.

za Świętym Grzegorzem Wielkim

 

Każdy z nas znajduje w Piśmie Świętym swoje sprawy (…) Ono bowiem Daje jedną odpowiedź nam wszystkim na to, co każdy z nas odczuwa. W Nim Życie przeszłych pokoleń staje się Wzorem dla potomnych.

 za Świętym Grzegorzem Wielkim

Wyświetleń: 414

Skip to content