Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Dzień Skupienia dla Rozeznających Powołanie (777910424)

Rozpoczęcie: 23 lutego 2020 o 10:00.

Dla młodzieży Dla mężczyzn


Opis wydarzenia


Jeśli zastanawiasz się nad swoim powołaniem, szukasz drogi, którą chcesz dalej iść, zapraszamy na Dzień Skupienia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.

Jest otwarty dla każdego chłopaka, nie tylko dla myślących o drodze kapłaństwa, ale także dla rozeznających powołanie do małżeństwa czy życia samotnego.

Plan wydarzenia


W planie między innymi:

  • wspólna Msza Święta, 
  • rozważanie Słowa Bożego,
  • spotkania z księżmi i klerykami,
  • coś dla ciała, czyli obiad.

Szczegółowy plan będzie dostępny na stronie Wyższe Seminarium Duchowne

Wyższe Seminarium DuchowneUtworzenie Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie jest nierozłącznie związane z powstaniem Diecezji Rzeszowskiej, którą erygował papież Jan Paweł II bullą „ Totus tuus Poloniae populus „, wydaną dnia 25 marca 1992 r. Jej terytorium wydzielone zostało z dwóch dotychczas sąsiadujących ze sobą diecezji, przemyskiej (14 dekanatów) i tarnowskiej (5 dekanatów). Jako diecezja sufraganalna weszła w skład metropolii przemyskiej. Jej patronami ustanowiono Błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara (kanonizowany w 2003 r.) i Błogosławioną Karolinę Kózka, zaś katedrą – rzeszowski Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Redemptor hominis).

Pierwszym jej ordynariuszem został Biskup Kazimierz Górny, a Biskupem pomocniczym – Biskupem Edward Białogłowski. W chwili powstania diecezja składała się z 202 parafii i 4 rektoratów, które zamieszkiwało ok. 600 tys. wiernych. Pracowało w niej wówczas blisko pół tysiąca duchownych oraz 259 sióstr i 14 braci zakonnych.

    Wkrótce po powstaniu diecezji zorganizowano urzędy wspierające biskupa w sprawowaniu władzy administracyjnej i sądowniczej. Najpierw utworzono Kurię Diecezjalną (1992), a kilka lat później Sąd Biskupi (1997). Ustanowiono też instytucje i organizacje, usprawniające funkcjonowanie diecezji, m. in.

  1. Caritas Diecezji Rzeszowskiej (1992),
  2. Instytut Teologiczno-Pastoralny im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara (1992)                                                                                                                                                             Zadbano nadto o wypracowanie lokalnego prawa kościelnego. Zajął się tym pierwszy synod diecezji rzeszowskiej, który odbył się w okresie od 24 marca 2001 do 20 listopada 2004 r.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Witolda 11A, 35-302, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 871 24 00, 17 871 24 29
  • E-mail: seminarium@wsd.rzeszow.pl
  • WWW: http://www.wsd.rzeszow.pl/

Mapa

Diecezja Rzeszowska


Historia

25 marca 1992 r. o godz. 12.00 Radio Watykańskie ogłosiło, że Ojciec Święty Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” utworzył 13 nowych diecezji, a wśród nich diecezję rze­szowską. Wieczorem tego dnia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie odczytano dekret ustanowienia diecezji, katedry i biskupa. Proto­kół kanonicznego objęcia utworzonej diecezji rzeszowskiej mówi: „Dnia 25 mar­ca 1992 roku w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, Katedrze nowo utworzonej Diecezji Rzeszowskiej, w obecności kapłanów i wiernych odbyło się uroczyste odczytanie przez Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego, de­cyzji Ojca św. Jana Pawła II, zawartej w Bulli „Totus Tuus Poloniae Populus”, o utworzeniu nowej Diecezji Rzeszowskiej, o ustanowieniu Katedrą kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, oraz o mianowaniu Ks. Bpa Kazimierza Górnego Biskupem Rzeszowskim i Ks. Bpa Edwarda Białogłowskie­go Biskupem Pomocniczym Diecezji Rzeszowskiej”.

Nowa diecezja została utworzona z diecezji przemyskiej (14 dekanatów) i diecezji tarnowskiej (5 dekanatów). Liczyła wtedy około 600 tysięcy mieszkań­ców, 423 księży diecezjalnych i 68 zakonnych, 224 siostry zakonnne. 

Trzy tygodnie później, 11 kwietnia, w sobotę przed Niedzielą Palmową, w obecności Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego z Krakowa, Biskupa Prze­myskiego Ignacego Tokarczuka, Biskupa Tarnowskiego Józefa Życińskiego i innych biskupów, kapłanów i wielkiej liczby wiernych, odbył się ingres Bisku­pa Rzeszowskiego do Katedry. Biskup Ordynariusz w pierwszym słowie do diecezjan mówił między innymi: „Przychodzę do Was, do Rzeszowa. Przycho­dzę z królewskiego miasta Krakowa, od św. Stanisława Biskupa i Męczennika, miasta, w którym świadectwo świętych zaznaczyło się w sposób szczególny w ciągu całych dziejów ojczystych. Przychodzę od św. Maksymiliana – Mę­czennika Oświęcimia, gdzie świętość zaowocowała świadectwem najwyższej miary, wielu męczenników za wiarę i Ojczyznę. Witam Was wszystkich i pozdra­wiam […]. Jeśli jest takie adagium, że „Cracovia totius Poloniae urbs celeberrim-ma” to ja będę dodawał „et Resoviae” (i Rzeszów). Kraków i Rzeszów najpięk­niejsze miasta w Polsce”.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 4