Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta i Nowenna do Świętej Rity (777995067)

Rozpoczęcie: 22 marca 2021 o 18:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


NOWENNA DO ŚWIĘTEJ RITY

I DZIEŃ

Święta Rito, pragniemy naśladować Twe Cnoty i otrzymać za Twym pośrednictwem Łaskę Życia Wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że Cię od dzieciństwa Obsypał Swymi Łaskami i Wsławił Imię Twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się Pokuty. O Święta Rito, Która tyle Możesz przed Bogiem, Wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy Cię odtąd naśladowali w Cnocie Pokory i Pokuty, i zasłużyli sobie na Nagrodę w Niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również Łaskę…
(wymienić ją).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Obdarzyłeś, Panie, Sługę Twoją Rite Znakiem Miłości i Męki Twojej.

Módlmy się: 

Ojcze Niebieski, Ty Dałeś Świętej Ricie udział w Męce Chrystusa, Udziel nam Łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w Misterium Paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą Żyje i Króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


II DZIEŃ

Bóg Wybrał Cię, Święta Rito, za Jaśniejący Wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy Przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością Zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

O, gdyby i dziś żony chciały naśladować Twe Ciche i Pełne Słodyczy Życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według Praw Bożych i Miłości Chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw. Błagamy Cię, o Święta Rito, Wyproś nam wszystkim u Boga Dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z Tobą Dawcę Wszelkiego Dobra w Królestwie Wiecznego Pokoju. Uproś nam również Łaskę…
(wymienić ją). 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Obdarzyłeś, Panie, Sługę Twoją Rite Znakiem Miłości i Męki Twojej.


Módlmy się: 

Ojcze Niebieski, Ty Dałeś Świętej Ricie udział w Męce Chrystusa, Udziel nam Łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w Misterium Paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą Żyje i Króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


III DZIEŃ

Jakże Bolesna Była dla Ciebie, o Święta Rito, wiadomość o zamordowaniu Twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że Dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem Sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz Polecałaś ustawicznie Miłosiernemu Bogu Duszę zamordowanego męża, Błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie Twoi pragną pomścić śmierć ojca, Błagałaś Boga, by ich raczej Zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie. Bóg Cię Wysłuchał, Zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki Składałaś Jezusowi, że ich Powołał do Siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego. O Święta Rito, Uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się Nagrodą Wieczną w Niebie.
Uproś nam również Łaskę… (wymienić ją). 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Obdarzyłeś, Panie, Sługę Twoją Rite Znakiem Miłości i Męki Twojej.


Módlmy Się: 

Ojcze Niebieski, Ty Dałeś Świętej Ricie udział w Męce Chrystusa, Udziel nam Łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w Misterium Paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą Żyje i Króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


IV DZIEŃ

O Święta Rito, jakże wielka była miłość Twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie Twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś Wylała, myśląc o Męce Twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten Święty zachwyt w Obcowaniu z Bogiem, w Którym znajdowano Cię często? Kto wypowie Twą Miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a Tyś ich Objęła Miłosierdziem Serca Twego? My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych. Wybłagaj nam, o Święta Rito, Łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy Ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z Tobą tą Odwieczną Miłością, która Cię Czyni pełną Chwały i Szczęścia w Niebie. Uproś nam również Łaskę…
(wymienić ją).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Obdarzyłeś, Panie, Sługę Twoją Rite Znakiem Miłości i Męki Twojej.


Módlmy Się: 

Ojcze Niebieski, Ty Dałeś Świętej Ricie udział w Męce Chrystusa, Udziel nam Łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w Misterium Paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą Żyje i Króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


V DZIEŃ

Od dzieciństwa Znałaś, o Święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego Byłaś Przejęta, iż Wytrwałaś w Łasce na Chrzcie Świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, Poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, Błagałaś gorąco Pana Jezusa, Byś Mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta Zostałaś. Bóg Uczynił zadość Twoim pragnieniom i Związałaś się na wieki z Jezusem Ślubami Czystości, Ubóstwa i Posłuszeństwa. O Szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o Święta Rito, Łaskę rozmiłowania się w Dobrach Niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną Miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również Łaskę…
(wymienić ją). 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Obdarzyłeś, Panie, Sługę Twoją Rite Znakiem Miłości i Męki Twojej.

Módlmy Się: 

Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


VI DZIEŃ

Podziwem przejęci, rozważamy, o Święta Rito, Twe Życie, które Było jakby ciągłą Modlitwą. Ciało Twe Umartwiałaś postami, krótkie chwile snu Spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia Czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do Modlitwy i Pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga. Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę Pokuty i Modlitwy, błagamy Cię, o Święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z Tobą szczęściem wiecznym w Niebie. Uproś nam również Łaskę…
(wymienić ją). 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Obdarzyłeś, Panie, sługę Twoją Rite Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy Się: 

Ojcze Niebieski, Ty Dałeś Świętej Ricie udział w Męce Chrystusa, Udziel nam Łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w Misterium Paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą Żyje i Króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


VII DZIEŃ

Święta Rito, Ty całą Duszą Pragnęłaś Podzielić Boleść Cierniowej Korony Chrystusa i Zostałaś Wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę Twego Współczucia i Miłości, z jaką Rozważałaś Jego Mękę, Zranił Cię Cudownie w czoło Cierniem Swej Korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, Nosiłaś tę Ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę Wielką Łaskę. My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze Krzyże i troski, którymi Bóg nas Nawiedza, smucimy się i narzekamy. O Święta Rito, Uproś nam u Jezusa Łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez Modlitwę i poddanie się Woli Bożej godni byli radować się z Tobą w Wieczności. Uproś nam również Łaskę…
(wymienić ją). 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Obdarzyłeś, Panie, sługę Twoją Rite Znakiem Miłości i Męki Twojej.

Módlmy Się: 

Ojcze Niebieski, Ty Dałeś Świętej Ricie udział w Męce Chrystusa, Udziel nam Łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w Misterium Paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą Żyje i Króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

VIII DZIEŃ

Boski Twój Oblubieniec, o Święta Rito, chcąc Cię bardziej Uświęcić i Uczynić podobną Sobie, Dopuścił, byś Dotknięta Była przez ostatnie cztery lata życia Twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się Woli Bożej i cierpliwości Zostawiłaś nam, o Święta Rito. Przykra tylko była dla Ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła Twe Serce radością. Oddałaś piękną Swą duszę w Ręce Jezusa, Oblubieńca Swego. Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby? Miej litość nad nami, o Święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się Woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z Tobą złączeni mogli Wielbić Boga na wieki. Uproś nam również Łaskę…
(wymienić ją). 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Obdarzyłeś, Panie, Sługę Twoją Rite Znakiem Miłości i Męki Twojej.


Módlmy Się: 

Ojcze Niebieski, Ty Dałeś Świętej Ricie udział w Męce Chrystusa, Udziel nam Łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w Misterium Paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą Żyje i Króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

IX DZIEŃ

Twoja głęboka Pokora, o Święta Rito, wyjednała Ci wielką Chwałę w Niebie, jaką teraz Posiadasz. Dla tej Pokory Chciał Twój Boski Oblubieniec Wsławić Cię także na ziemi. Toteż zaraz po Twej Śmierci Zdziałał za Twym Pośrednictwem wiele Cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do Twego Grobu, ogłaszając Cię Świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który Cię również Świętą ogłosił. Odtąd chwała Twa szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną „Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych” i „Świętą do spraw trudnych”. O pełna chwały Rito, Zlituj się nad nami! Wyjednaj nam Łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych Aniołów, i Pomóż nam, abyśmy wraz z Tobą w Niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną Pokornym. Uproś nam również Łaskę…
(wymienić ją). 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Obdarzyłeś, Panie, Sługę Twoją Rite Znakiem Miłości i Męki Twojej.

Módlmy Się: 

Ojcze Niebieski, Ty Dałeś Świętej Ricie udział w Męce Chrystusa, Udziel nam Łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w Misterium Paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą Żyje i Króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło

Parafia Pod Wezwaniem Przemienienia Pańskiego (Ropczyce)Budowę Kościoła Parafialnego w Ropczycach zainicjował król Kazimierz Wielki. Dzieła dokończono ok. 1368 r. Jest to budowla gotycka, jednonawowa. Po raz pierwszy kościół został poważnie zniszczony w 1504 r. podczas najazdu tatarskiego. W wieku XVI przez pewien czas był w posiadaniu protestantów. 

W kwestii architektury Kościoła i jego wyposażenia, najstarsze informacje podaje Akt wizytacji generalnej z 1595 r., przekazując, że Kościół parafialny jest murowany, Pod Wezwaniem Świętego Krzyża, Konsekrowany. Wymienione zostały także elementy jego wyposażenia liturgicznego: 12 srebrnych Kielichów, wśród nich 7 pozłacanych, 5 srebrnych Krzyży, srebrny Pacyfikał pozłacany na kształt Krzyża i srebrna Monstrancja. 

Wizytacja z następnego 1596 r., podaje już o wiele więcej informacji, które warto przytoczyć w skrócie. Kościół posiadał sufit drewniany, dobre okna. W kościele było sześć murowanych Ołtarzy z pełnym wyposażeniem w obrusy, korporały, welony. W murowanym Cyborium znajdowały się srebrne, pozłacane naczynie i okrągłe drewniane podbite zwykłym jedwabiem koloru czerwonego, w którym przechowywano Najświętszy Sakrament, świeżo Konsekrowany. Była Wieczna Lampka, latarnie, a także 11 srebrnych Kielichów, w tym siedem pozłacanych i wiele innych sprzętów Liturgicznych. Kościół na zewnątrz posiadał dobry dach, niedawno częściowo naprawiony. 

 W 1605 r. kolejny pożar zniszczył miasto, ale Kościół został uratowany, skoro w Aktach Wizytacji z 1610 r. spotykamy podobny opis jak w Wizytacji poprzedniej, ubogacony jeszcze informacją o wyposażeniu w Księgi Liturgiczne. Kolejne zniszczenie Kościoła związane było z najazdem Szwedów w 1656 r. Po tym czasie upadków i zniszczeń, Kościół Parafialny w Ropczycach powrócił do dawnej świetności, a potwierdza to wizytacja z 1721 r. Podaje ona, że Kościół jest murowany i ma prawo Patronatu należące do króla. W Kościele było 9 Ołtarzy:

 1. „Starej sztuki”, Ołtarz Krzyża Świętego,
 2. Świętej Marii Magdaleny,
 3. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
 4. z Obrazem Różańca Najświętszej Maryi Panny,
 5. Świętego Antoniego,
 6. Bez Imienia,
 7. Świętego Franciszka,
 8. Świętej Anny
 9. Przemienienia Chrystusa Pana.

„Do tego Obrazu z Twarzą Chrystusa spieszy pobożny lud, celem uzyskania Odpustów nadanych przez Księdza Kazimierza Łubińskiego, Biskupa krakowskiego w 1716 r.” 

W 1747 r. wisiały na Ołtarzu Przemienienia Pańskiego jako Wota Dwa Krzyże Biskupie, prawdopodobnie zostawione tam przez Biskupa Sufragana kijowskiego Józefa Czarneckiego, który przedtem był Proboszczem w Ropczycach. Kościół Parafialny Pod Wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w krótkim czasie po tej Wizytacji otrzymał nowy Tytuł Przemienienia Pańskiego.”

Jest też wzmianka w wizytacji z 1747 r., o niezwykłej Czci Obrazu Przemienienia Pańskiego i o Krzyżach Biskupich, co wskazuje na motyw zmiany Tytułu Kościoła. Kościół ten w swej historii był kilkakrotnie okradziony, a w 1803 i 1804 r. złodzieje ukradli Kielichy, Pateny, Puszki, Ornaty itd. Kościół był też wielokrotnie niszczony, ale najtragiczniejszym wydarzeniem był pożar całego miasta 06.IV.1873 r., w Niedziele Palmową. Płomienie objęły cały Kościół, ale zdołano uratować Cudowny Obraz z Głównego Ołtarza. 

Zniszczenia były bardzo wielkie. W latach 1876-1878 dobudowane zostały boczne nawy w stylu neogotyckim, Kościół pokryto dachówką i blachą, wieża i Zakrystia zostały otynkowane. Na zewnątrz Kościół został opięty skarpami, otrzymał dachy siodłowe, a nad nawą wieżyczkę. Wówczas w Głównym Ołtarzu umieszczono duży, olejny, wykonany na płótnie Obraz Przemienienia Pańskiego, dzieło nieznanego malarza, wzorowany na znanym obrazie Rafaela. Konsekracji tego odbudowanego Kościoła dokonał Biskup I. Łobos, 28.VI.1892 r. 

Kościół Parafialny w Ropczycach w takim stanie architektonicznym przetrwał do dziś i choć uległ pewnym uszkodzeniom w czasie II Wojny Światowej, to został wyremontowany w latach 1947 – 1950. W piśmie Komitetu Odbudowy Kościoła z 14.VII.1948 r. do Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie czytamy: „Pastwą bombardowania w 1939 r. padł miejscowy Kościół Parafialny, który jest zabytkowy, gdyż pochodzi z 1368 r. Zburzone zostały średniowieczne okopy, babiniec, Kaplica, pokrycie dachowe nad nawą, a nadto wskutek wstrząsów wywołanych wybuchem bomb, powstało wiele pęknięć i rysów.” Wszystkie szkody z czasów wojny, zostały naprawione dzięki wysiłkowi Parafian i staraniom Konserwatora Zabytków. W następnych latach wykonany został nowy murowany Ołtarz, który 26.VI.1958 r. Poświęcił Biskup Karol Pękala. W latach 1966-1968 został przeprowadzony całkowity remont organów, dużej wieży i wieżyczki z wymianą części blachy. Prace przy Kościele trwały nadal. W 1987 r. rozpoczęto prace przy budowie nowej dzwonnicy. W 1991 r. przywieziony został z renowacji Ołtarz Matki Bożej Różańcowej, a na jesieni tego samego roku Ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który Poświęcił w 100 – lecie sprowadzenia Obrazu z Rzymu do Ropczyc, Biskup Edward Białogłowski 08.XII.1993 r. 

Lata 1994-1997 to w ropczyckiej Parafii czas wielu prac remontowych i budowlanych. Kościół Parafialny Przemienienia Pańskiego w Ropczycach przy częściowym zachowaniu swojego dawnego wystroju, stanowi Centrum Duszpasterstwa wśród kilku funkcjonujących Kościołów w Ropczycach i okolicy. 

Informacje szczegółowe

Mapa

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach ( 777868412 )


Budowę kościoła parafialnego w Ropczycach zainicjował król Kazimierz Wielki. Dzieła dokończono ok. 1368 r. Jest to budowla gotycka, jednonawowa.

Po raz pierwszy kościół został poważnie zniszczony w 1504 r. podczas najazdu tatarskiego. W wieku XVI przez pewien czas był w posiadaniu protestantów….

Lata 1994-1997 to w ropczyckiej parafii czas wielu prac remontowych i budowlanych, przy kościele parafialnym. Warto wspomnieć budowę chodnika wokół kościoła, dokończenie budowy ołtarza polowego, generalny remont zegarów, osuszenie wieży, wykonanie oświetlenia na zewnątrz, renowację i malowanie wieży i wiele innych. Kościół parafialny Przemienienia Pańskiego w Ropczycach przy częściowym zachowaniu swojego dawnego wystroju, stanowi centrum duszpasterstwa wśród kilku funkcjonujących kościołów w Ropczycach i okolicy.

Informacje szczegółowe

 • Telefon: 172218377
 • E-mail: ropczycefara@gmail.com

Kontakt z Organizatorem

 • Telefon: 172218377
 • E-mail: ropczycefara@gmail.com

Wyświetleń: 3