Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dni powszednie (777830859)

Rozpoczęcie: 11 października 2019 o 6:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Eucharystia jest „Źródłem i zarazem Szczytem Całego Życia Chrześcijańskiego”. „Inne zaś Sakramenty, tak jak wszystkie Kościelne Posługi i Dzieła Apostolstwa, Wiążą się ze Świętą Eucharystią i do Niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii Zawiera się Całe Duchowe Dobro Kościoła, a mianowicie Sam Chrystus, nasza Pascha”.

Parafia Rzymskokatolicka Pod Wezwaniem Chrystusa Króla w RzeszowiePrzemyski Biskup Franciszek Barda dekretem z 25 listopada 1948 r. erygował przy Kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie samodzielną parafię. Została ona wydzielona z parafii Farnej w Rzeszowie równocześnie z parafią Matki Bożej Saletyńskiej. Pierwszym Proboszczem parafii od 1 stycznia 1949 r. został Ksiądz dr Józef Jałowy – najpierw budowniczy Kościoła a później jego Rektor.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Ks. Józefa Jałowego 37 A, 35-010, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 853 24 82
  • E-mail: parafia@chrystuskrol.rzeszow.pl
  • WWW: http://www.chrystuskrol.rzeszow.pl

Mapa

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla


 Jezus Chrystus
Król Wszechświata 

Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 5