Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (777923064)

Rozpoczęcie: 1 marca 2020 o 12:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Żołnierze Wyklęci – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów.

Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej.

Ostatni znany z imienia oficer, dowódca oddziału walczącego na Kresach por. Anatol Radziwonik „Olech” poległ w walce z NKWD 12 maja 1949 roku na terenach dzisiejszej Białorusi. Ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak „Lalek” zginął walce zastrzelony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami w dawnym woj. lubelskim 21 października 1963 roku. Wszyscy Żołnierze Wyklęci, a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofiarę życia lub zdrowia. W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano ponad 4 tysiące wyroków śmierci na polskich patriotach. 

https://tropemwilczym.org/

W zbliżającej się VIII edycji Biegu Tropem Wilczym, która odbędzie się 1 marca 2020 roku, ambicją organizatorów będzie zorganizowanie Biegu w ponad 370 miastach, gdzie Tropem Wilczym pobiegnie ok. 75 000 biegaczy. W ramach projektu odbędzie się tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich miast, dodatkowo każdy z lokalnych partnerów uzupełni scenariusz o dodatkowe dystanse, wydarzenia i atrakcje.

Regulamin wydarzenia


REGULAMIN

„TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

1 Marca 2020 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz ósmy zorganizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

I. SŁOWNIK POJĘĆ

1. Partnerem jest podmiot podpisujący Umowę o współpracy z Fundacją w danym mieście.

2. Fundacja - Fundacja Wolność i Demokracja jest pomysłodawcą i właścicielem wszelkich praw do koncepcji projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” oraz  realizatorem projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

3. Projekt – organizacja lokalnego Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach

1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. – tzw. Żołnierzom Wyklętym.

2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania. 

III. TERMIN I TRASA

1. Bieg odbędzie się 1 marca 2020 roku, niezależnie od  warunków atmosferycznych.

2. Sugerowana godzina rozpoczęcia Biegu na dystansie rodzinnym 1963m wspólna dla wszystkich miast to godzina 12:00. 

3. Dystans rodzinny - obligatoryjny dla wszystkich Partnerów biorących udział w projekcie wynosi 1963 metry. Upamiętnia on rok śmierci ostatniego, poległego w walce, Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka ps. „Lalek” 

4. Pozostałe dystanse są fakultatywne - wedle uznania Partnerów.

5. Wskazane jest, aby biegacze mieli na sobie koszulki przedstawiające jednego z bohaterów tegorocznego Biegu. Koszulki stanowią element każdego pakietu startowego . 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA PARTNERA

1. Partner podejmuje się zorganizowania oraz kompleksowej obsługi lokalnego Biegu oraz pokrycia wszystkich, ewentualnych kosztów związanych z przygotowaniem, promocją i  przeprowadzeniem wydarzenia na szczeblu lokalnym, w szczególności: 

 • wyznaczenia i zabezpieczenia trasy;
 • zorganizowania obecności wymaganych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i miejscowego, służb porządkowych; 
 • wykupienia ubezpieczenia OC organizatora;
 • przygotowania numerów startowych;
 • druku materiałów promocyjnych;
 • zapewnienia obecności wolontariuszy;
 • uzyskania niezbędnych pozwoleń w formie decyzji/postanowień właściwych organów administracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i miejscowego; 
 • zapewnienia obsługi medycznej;
 • sporządzenia regulaminu biegu lokalnego.

2. W razie uznania Biegu za imprezę masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) - zw. dalej Ustawą –

wyłączną funkcję organizatora będzie pełnił Partner i to na nim będzie spoczywał obowiązek

wypełnienia wszelkich obowiązków organizatora wynikających z Ustawy.

V. WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z IDENTYFIKACJĄ WIZUALNĄ PROJEKTU i  INNYCH MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH 

1. Partner zobowiązuje się do wykorzystania logotypu i nazwy projektu zgodnie z przesłaną instrukcją, 

2. Partner zobowiązuje się do publikacji plakatów, dystrybucji ulotek i innych materiałów przesłanych przez Fundację, 

3. Partner zobowiązuje się do umieszczenia na wszelkich materiałach promocyjnych logotypów Mecenasów, Sponsorów i Patronów wskazanych przez Fundację. 

4. Partner jest zobowiązany do wywieszenia na życzenie Fundacji, dostarczonych na jej koszt banerów, winderów i innych materiałów reklamowych. 

5. Partner biorący udział w projekcie zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną dokumentacji z Biegu (relacje, linki do mediów, zdjęcia – wraz z przekazaniem praw autorskich do ww. dzieł) do dnia 13.03.2020 r. W dokumentacji muszą znaleźć się zdjęcia, na których widoczne będą banery, windery i  inne materiały z logo sponsorów. 

6. Partner ma obowiązek przesłać projekty graficzne tworzone w ramach realizacji projektu do akceptacji Fundacji na mail. 

VI. ZGŁOSZENIA i WARUNKI KWALIFIKACJI PARTNERÓW

1. Zgłoszenia Partnerów odbywają się za pomocą rejestracji dostępnej na stronie internetowej

Tropem Wilczym

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 26.09.2019 r. do 31.10.2019 r., przy czym Fundacja zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od Fundacji powodów. 

3. Wypełnienie formularza nie równa się wpisaniu na listę Partnerów zakwalifikowanych do Projektu. 

4. Ostatecznym warunkiem przyjęcia Partnera do Projektu jest terminowe dosłanie wymaganej dokumentacji oraz uiszczenie opłaty startowej i składki z tytułu ubezpieczenia OC. 

5. Limit miejsc jest ograniczony. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz Zarząd Fundacji. 

6. Fundacja zastrzega sobie prawo odrzucenia udziału Partnera w Projekcie m.in. w przypadku, gdy w ocenie Fundacji Partner nie gwarantuje organizacji Biegu zgodnie z Porozumieniem i  niniejszym Regulaminem. 

7. Decyzja Fundacji o odrzuceniu zgłoszenia nie wymaga uzasadnienia.

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY

I. Rozpoczęcie zapisów do Projektu - 26.09.2019 r.

II. Przewidywane zakończenie zapisów do Projektu – 08.11.2019 r.

III. Ogłoszenie listy miast zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i ogłoszenie liczby przyznanych miejsc startowych – 13.11.2019 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia zapisów, informacja o miastach zakwalifikowanych zostanie podana kilka dni po zakończeniu rekrutacji. 

IV. Dosyłanie przez miasta zakwalifikowane podpisanych Umów o współpracy – 18.11.2019 r. 

V. Rozpoczęcie składania zamówień na koszulki startowe (wybór rozmiarów i bohaterów) 14.11.2019 r. 

VI. Opłata wpisowego za przyznane miejsca startowe – do 29.11.2019 r.

VII. Przesłanie wykupionej polisy OC organizatora- do 20.12.2019r.

VIII.Rozpoczęcie wysyłki darmowych pakietów startowych – 11.02.2020 r.

IX. Zakończenie wysyłki darmowych pakietów startowych– 24.02.2020 r.

X. Bieg Tropem Wilczym – 01.03.2020 r.

XI. Dosyłanie pełnej dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonego biegu od Partnerów do 16.03.2020r. 

Polska


Miejsce Polska (wybierane jest przez organizatora, którego wydarzenie nie ogranicza się do jednej lokalizacji w naszym kraju) jest to np. pielgrzymka podczas, której autokar zabiera osoby z różnych miast jadąc od północy ku południu polski.

Informacje szczegółowe

 • Adres: Polska, woj. dolnośląskie

Mapa

Fundacja Wolność i Demokracja


Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, ponadpartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2005 roku Fundacja działa w dwóch zasadniczych obszarach:pomocy Polakom na Wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego.

Impulsem do powstania Fundacji było zamknięcie przez władze białoruskie latem 2005 dwóch niezależnych polskich pism związanych ze Związkiem Polaków na Białorusi. Konieczność wydawania czasopism na uchodźctwie oraz pozyskiwania na ten cel środków finansowych doprowadziła do utworzenia Fundacji.

Fundacja prowadzi swoje działania w oparciu o wartości chrześcijańskie i przekonania konserwatywne, a wszyscy członkowie Rady Fundacji mają bogatą kartę historii działalności antykomunistycznej w PRL.

Realizując projekty w obu zasadniczych obszarach działania Fundacja nie zapomina o popularyzacji wiedzy o polskim dziedzictwie i polskiej historii Kresów.

Ważnym dążeniem Fundacji jest odzyskanie poczucia wspólnoty oraz świadomości konieczności współpracy przez narody tworzące I Rzeczpospolitą.

Do najważniejszych projektów Fundacji należy zaliczyć: wspieranie polskich mediów na Łotwie, Białorusi i Ukrainie, wspieranie oświaty polskiej na Ukrainie, upamiętnianie żołnierzy wyklętych walczących z sowietami na Kresach II RP po 1944 roku, popularyzację wiedzy o nich – w tym projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.”, poszukiwanie miejsc śmierci żołnierzy polskich na Wschodzie, projekty na rzecz aktywizacji młodzieży polskiej na Wschodzie, wspieranie niezależnej telewizji Bielsat, pomoc represjonowanym na Białorusi. Fundacja prowadzi portal kresy24.pl

Informacje szczegółowe

 • Telefon: 48 22 6288505
 • E-mail: mikolaj.sochaj@tropemwilczym.org

Wyświetleń: 14