Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


42. Piesza Pielgrzymka Rzeszowska na Jasną Górę (777836611)

Rozpoczęcie: 4 sierpnia 2019 o 6:30.
Zakończenie: 13 sierpnia 2019 o 11:30.
Skąd: Rzeszów.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla rodzin Dla narzeczonych Dla kapłanów


Opis wydarzenia


Pielgrzymi wyruszą w tym roku w drogę pod hasłem MUSICIE BYĆ MOCNI.

4 VIII Mszą św. o godz. 6:30 przy Rzeszowskiej Farze rozpocznie się droga i modlitwa 42. Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Wraz z pielgrzymami na szlak maryjny wyruszy „VIA” Katolickie Radio Rzeszów, które każdego dnia o godz. 7:30, 12:30, 15:30 i 20:00 przekazywać będzie obszerne relacje z przebytej trasy, rozważań i konferencji, posłuchamy przewodników i pielgrzymów. 

INTENCJA OGÓLNA:

Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu,
Kościołowi i Ojczyźnie

HASŁO:

Musicie być mocni

KOLEJNOŚĆ WYJŚCIA GRUP
ORAZ PRZEWODNICY
1. Św. Urszula – Ks. Łukasz Siwiec
2. Bł. Karolina – Ks. Dominik Leniart
3. Św. Maksymilian – Ks. Marek Jaworski
4. Św. Józef Sebastian – Ks. Robert Karaś
5. Św. Kinga – Ks. Daniel Drozd
6. Św. Stanisław – Ks. Adam Cyran MS
7. Św. Jan z Dukli – O. Rafał Klimas OFM
8. Św. Albert – Ks. Paweł Ciba
9. Św. Kazimierz – Ks. Czesław Matuła
10. Św. Barbara – Ks. Paweł Gąsior
11. Św. Jadwiga – Ks. Zbigniew Lubas
12. Św. Andrzej – Ks. Marek Mijal
13. Św. Wojciech – Ks. Rafał Flak
Więcej informacji na stronie www. i w przewodniku pielgrzyma.

Zapisy

Zapisy organizowane są w poszczególnych grupach.
Zapisy do Grupy Świętego Jana z Dukli.
Zapisy do Grupy Świętego Stanisława.
Zapisy do Grupy Świętego Wojciecha.

Tak było rok temu:

Plan wydarzenia


DZIEŃ 1

4 VIII – niedziela

Rzeszów – Kamionka (32 km)

DZIEŃ 2

5 VIII – poniedziałek

Kamionka – Łączki Brzeskie (28 km)

DZIEŃ 3

6 VIII – wtorek

Łączki Brzeskie – Małec (24 km)

DZIEŃ 4

7 VIII – środa

Małec – Nowy Korczyn (32 km)

DZIEŃ 5

8 VIII – czwartek

Nowy Korczyn – Chroberz (25 km)

DZIEŃ 6

9 VIII – piątek

Chroberz – Wodzisław (28 km)

DZIEŃ 7

10 VIII – sobota

Wodzisław – Słupia (28 km)

DZIEŃ 8

11 VIII – niedziela

Słupia – Lelów (29 km)

DZIEŃ 9

12 VIII – poniedziałek

Lelów – Olsztyn (25 km)

DZIEŃ 10

13 VIII – wtorek

Olsztyn – Jasna Góra (25 km)

MSZA ŚWIĘTA NA SZCZYCIE

GODZ. 11.30

Po Mszy św. – rozwiązanie Pielgrzymki

Pamiętaj!

O odbiorze bagażu na Jasnej Górze.

O godzinie odjazdu autokaru.

O odbiorze bagażu w miejscu zapisu.

O spotkaniach grupy

Regulamin wydarzenia


Abyś mógł jak najowocniej przeżyć te „rekolekcje w drodze” zechciej uważnie przeczytać to, co tutaj z myślą o Tobie zostało napisane:

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.

2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

jest fizycznie przygotowany do codziennego przej­ścia ok. 30 km,

akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjno-katechetyczny charakter (codzienne uczestnictwo we Mszy św. oraz czynny udział we wspólnej modlitwie, nabożeństwach, śpiewach, konferencjach),

pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczerym sercem poszukuje Boga,

będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki,

dokona zapisu na pielgrzymkę i zaakceptuje niniejsze zasady.

3. Osoby nieletnie:

do lat 16 mogą brać udział w pielgrzymce tylko w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie, 

w wieku 16-18 lat na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których zostali zapisani. Zabrania się pielgrzymowania poza grupami bez zgody księdza przewodnika. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

5. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują identyfikator i znaczek. Należy je nosić zawsze przy sobie na widocznym miejscu .

6. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzym­ki pątników obowiązuje:

odpowiedni, skromny strój (zakaz noszenia ekstrawaganckich ubiorów, krótkich spodenek i spódnic oraz ubrań z odsłoniętymi ramionami) bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania :

przepisów o ruchu drogowym.

zarządzeń władz terytorialnych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk)

wskazań służby porządkowej.

8. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość; śmieci składają do przygotowanych worków.

9. Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów pielgrzymki tylko w wymiarze podstawowym.

Z racji na zły stan zdrowia, pątnik - po konsultacji z lekarzem pielgrzymki - ma prawo skorzystania z przewozu samochodem służby medycznej. W uzasadnionych przypadkach lekarz może odstąpić od tej zasady.

10. Noclegi przewidziane są tylko w domach gospoda­rzy i stodołach.

Obowiązuje zakaz wspólnego noco­wania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu. W duchu pokuty należy nastawić się na pewne niewygody. Mycie winno odbywać się w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Należy też pamiętać o zachowaniu chrześcijańskiej postawy wdzięczności oraz obowiązującej bezwzględnej Ciszy nocnej od godz. 22.00.

11. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:

upomnienie usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

RzeszówMiasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, stolica województwa podkarpackiego i siedziba władz powiatu rzeszowskiego. Jest centralnym miastem aglomeracji rzeszowskiej.

Dobre Miejsca związane z Rzeszowem.

Foto i tekst: wikipedia.

Informacje szczegółowe

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze Sanktuarium wraz z klasztorem zakonu paulinów w Częstochowie, położone jest na wzgórzu Jasna Góra. Stanowi jedno z ważniejszych miejsc kultu maryjnego oraz najważniejsze centrum pielgrzymkowe katolików w Polsce ze znajdującym się cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej oraz zbiorem wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych.

W 2018 roku do Sanktuarium przybyło ponad 4 mln pielgrzymów i turystów z wielu krajów (poza Polakami, najliczniej z Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych). W 200 ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę wzięło udział około 834 tysięcy osób. Pieszo do klasztoru przybyło ponad 124 tysiące osób w 255 pielgrzymkach. Ponadto pielgrzymowano na Jasną Górę również w pielgrzymkach: rowerowych, biegowych, konnych i na łyżworolkach.


CUDOWNY OBRAZ MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna Góra stała się w XV w. jednym z największych sanktuariów maryjnych w Polsce. Faktu, dlaczego tak się stało, nie wyjaśnia ani legenda, która przypisuje autorstwo ikony św. Łukaszowi Ewangeliście, ani protekcja królewskiej pary – Jadwigi i Władysława Jagiełły. Przyczyna niezwykłości tego miejsca musi być głębsza, ale należy podkreślić, że na Jasnej Górze nigdy nie odnotowano żadnych objawień maryjnych, jak to miało miejsce w innych sanktuariach. Siłą i tajemnicą, które do stóp Pani Jasnogórskiej przyciągają pielgrzymów, jest Jej Cudowny Obraz. Bez niego Jasna Góra byłaby tylko zbiorem budynków, pamiątek i dzieł sztuki, być może pięknym i bogatym, lecz martwym muzeum. 

Najstarszy opis wizerunku Matki Bożej podaje Jan Długosz w Liber Beneficiorum: „Obraz Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej (…) wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania (…) o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył”. Malowidło zalicza się do typu przedstawień określanego mianem Hodegetrii. Nazwa ta oznacza „Tę, która prowadzi”. Ukazuje Maryję jako Matkę Boga, ale też Matkę każdego człowieka. 

O początkach Obrazu i jego dziejach do 1382 r., nie posiadamy pewnych i ściśle historycznych wiadomości – jedynie tradycję i różne pobożne podania. Według tradycji, Obraz Jasnogórskiej Pani miał malować św. Łukasz Ewangelista jeszcze za życia Najświętszej Panienki. Ta sama tradycja podaje nawet, że Obraz jest malowany na płycie stołu używanego przez świętą Rodzinę w Nazarecie. 

W IV wieku św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, miała przywieźć ze sobą ten Obraz do Konstantynopola. Tam doznawał on wielkiej czci i był pomocą w chwilach zwłaszcza wielkich nieszczęść jak zaraźliwe choroby, epidemie itp. Około wieku IX czy X Obraz powędrował na północ, gdzie ostatecznie na stałe spoczął w zamku Bełzkim, na północny wschód od Lwowa, na Rusi Czerwonej. 

W roku 1382 Władysław, książę Opola, w imieniu króla Ludwika Węgierskiego sprawował rządy na Rusi. Książę chcąc zabezpieczyć Obraz przed ewentualnym zbezczeszczeniem ze strony pogańskich Tatarów (raz podczas oblegania zamku Bełzkiego strzała tatarska wpadając przez okno kaplicy ugodzić miała w szyję Matki Bożej), postanowił przewieźć Obraz do Opola na Śląsk. Kiedy w drodze zatrzymał się na krótki odpoczynek w Częstochowie u podnóża, kościółka na Jasnej Górze, Matka Boża miała mu dać poznać Swą wolę, iż chce tutaj właśnie pozostać. Opolczyk pozostawił więc Obraz na Jasnej Górze, oddając go pod opiekę białym Ojcom Paulinom, sprowadzonym z Węgier w 1382 roku.

Foto i tekst: wikipedia, jasnagora.pl.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Częstochowa, ul. Kordeckiego 2, 42-225, woj. dolnośląskie
  • Telefon: +48 34 377 77 77
  • E-mail: furta@jasnagora.pl
  • WWW: https://jasnagora.pl/

Mapa

Piesza Pielgrzymka Rzeszowska na Jasną Górę


Historia Pielgrzymki

Inicjatorem Rzeszowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę jest Ksiądz Franciszek Rząsa, który 1973 roku po raz pierwszy wyruszył na pątniczy szlak w Pielgrzymce Warszawskiej, pielgrzymując w niej przez kolejne trzy lata. Już w roku 1976 wśród pielgrzymów warszawskich znajdowała się grupa rzeszowskich studentów z Akademii Rolniczej, którzy wraz ze swoim duszpasterzem – Ks. Franciszkiem, Ks. Eugeniuszem Królikiem i kilkoma klerykami Seminarium Przemyskiego, podążali w piętnastej grupie młodzieżowej. Wówczas zrodziła się Ks. Rząsie myśl: dlaczego dojeżdżać do Warszawy, by pielgrzymować, skoro można z Rzeszowa.
Decydującym momentem, który wpłynął ma pielgrzymowanie z Rzeszowa było osobiste przeżycie jednego z pielgrzymów – Wiesława Słowika. Złożył on osobisty ślub, iż w zamian za możliwość spotkania po powrocie z pielgrzymki chorej mamy uda się do Matki Jasnogórskiej raz jeszcze, nawet z samego Rzeszowa. Przypomniały się wówczas pragnienia Ks. Franciszka o pielgrzymowaniu z Rzeszowa. W taki sposób tych dwóch niestrudzonych Pielgrzymów wyruszyło 16 sierpnia, by po dziewięciu dniach samodzielnej wędrówki dotrzeć na Jasną Górę 25 sierpnia. Wówczas na Apelu Jasnogórskim powitano, jak wspomina Ks. Franciszek, Pielgrzymkę z Rzeszowa. Dwaj pątnicy wyznaczyli przy okazji trasę Rzeszowskiej Pielgrzymki: Rzeszów – Bratkowice – Czarna – Ocieka – Przecław – Łączki Brzeskie – Radomyśl – Dulcza Wielka – Szczucin – Brzystków – Nowy Korczyn – Wiślica – Nieprowice – Chroberz – Młodzawy – Michałów – Nawarzyce – Wodzisław – Sędziszów – Słupia – Wywła – Szczekociny – Nakło – Lelów – Bystrzanowice – Janów – Olsztyn – Częstochowa
W 1978 roku, 5 sierpnia po raz pierwszy spod Rzeszowskiej Fary wyruszyła zorganizowana grupa licząca 186 pątników. 13 sierpnia dołączyła ona na Górze św. Anny pod Mostowem do Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej, aby w następnym dniu razem wejść na Jasną Górę. Połączenie z grupą warszawską spowodowało jednak zatarcie odrębności pielgrzymki z Rzeszowa. Wówczas zdecydowano, że w przyszłości wejście na Jasną Górę będzie odbywać się osobno.
Organizator – Ks. Rząsa, wspomina wielkie zaangażowanie pierwszych pielgrzymujących, którzy mimo spartańskich warunków głęboko przeżyli podążanie do Matki Bożej. Stąd Ksiądz Franciszek pragnął, by ten trud owocował w trakcie roku formacją maryjną, aby pielgrzymka była szkołą życia duchowego i religijnego.
W Drugiej Pielgrzymce Rzeszowskiej wzięło udział już ok. 600 pątników, których ze względów praktycznych podzielono na dwie grupy – Marii i Maksymiliana. Szybko się ona rozrastała: w trzeciej Pieszej Pielgrzymce Rzeszowskiej uczestniczyło – 1200, potem 2500, 4800 osób, a w 1991 r. nawet 5300. Od roku 1997 pielgrzymka ta liczy ok. 3200 pątników. W związku ze wzrostem liczby pątników wynikła konieczność tworzenia nowych grup. W III PPRz utworzono grupy: Jadwiga, Stanisław i Jan. W IV i V PPRz dołączyły grypy: Wojciech, Jacek, Kazimierz i Szymon. W latach 1983 – 1996 powstały: Albert, Rafał, Urszula, Józef, Andrzej, Barbara. W 1997 roku powstała grupa Karolina, a rok póĽniej: Kinga i Józef Sebastian.
Od samego początku w Pielgrzymce Rzeszowskiej brały udział osoby zarówno
z terenu Diecezji Przemyskiej, jak i z innych diecezji. W pierwszych latach najliczniejszą grupę stanowili pielgrzymi z Diecezji Tarnowskiej i ci, którzy dołączali się na terenie Diecezji Kieleckiej i Częstochowskiej. Rozwój pielgrzymki zaowocował grupami podążającymi na Jasną Górę już nie z Rzeszowa lecz z innych miast regionu: Tarnowa, Stalowej Woli i Przemyśla. Po wyodrębnieniu status pielgrzymki diecezjalnej w 1983 roku uzyskała grupa tarnowska. W ten sposób Pielgrzymka Rzeszowska stała się matką kolejnych pielgrzymek na Jasną Górę.
Po reorganizacji administracyjnej diecezji polskich w 1992 roku wszystkie pielgrzymki z południowo – wschodniej Polski reprezentują trzy diecezje: Rzeszowską, Przemyską i Sandomierską.
Trasa Pielgrzymki Rzeszowskiej wiedzie przez cztery diecezje: rzeszowską, tarnowską, kielecką i częstochowską. Pielgrzymka każdego roku rozpoczyna się 4 sierpnia rano, uroczystą Mszą św. celebrowaną przez Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego
i Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego oraz licznych kapłanów. Tradycją jest, że w czasie tej Eucharystii kilka par przyjmuje sakrament małżeństwa. Następnie pielgrzymi wyruszają w drogę, by w ciągu 10 dni przejść ponad 300 km. Na Jasną Górę docierają 13 sierpnia około 10.30. Po powitaniu odbywa się Msza św. na wałach. Pątnikom od wielu lat przewodzi na szlaku Ks. Biskup Edward Białogłowski.
Na podstawie wywiadu z ks. Franciszkiem Rząsą.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 325